Departementet gir ingen føringer for drosjeanbud

Nyhet, Næringspolitikk, Taxi, Kollektivtransport

Publisert

Illustrasjonsfoto: Øystein Dahl Johansen/Ruter.

Samferdselsdepartementet ønsker ikke å gi fylkeskommunene råd om hvordan de skal gjennomføre anbud på eneretter for drosjetransport i områder med lav befolkningstetthet. I siste svarbrev til NHO Transport 21.04.21 er Næringsdepartementets vurderinger om oppdragsgivernes handlingsrom etter regelverket likevel inkludert.

Eneretter for drosjetransport ble innført som en del av drosjereformen 01.11.20 og er hjemlet i yrkestransportlova § 9a.

Ba om avklaring på anbudspraksis
Den første fylkeskommunen har valgt å kombinere utøvelsen av eneretten for drosjetjenester til innbyggerne med avtaler om offentlig bestilt skoleskyss/spesialtransport i én anbudskontrakt.

NHO Transport sendte brev til Samferdselsdepartementet i januar i år og ba dem vurdere om en slik kobling var lovlig og hensiktsmessig. Disse tjenestene er uensartede og uføres normalt av ulike aktører i markedet.

Samferdselsdepartementet svarte i februar at eneretter og ulike kontraktkjøp kan samordnes innenfor gjeldende regler, men at det må gjøres en konkret vurdering i det enkelte tilfellet av hvordan de eventuelt kan samordnes.

Problematisk hvis konkurransen begrenses
Foreningen mente at departementet ikke ga tilbakemelding på kjernen i saken. I et oppfølgingsbrev 22.02.21 ble det stilt spørsmål om "hva som er innenfor gjeldende regelverk" og vist til flere uheldige sider ved det første anbudet på området.

Samferdselsdepartementet skriver i svarbrevet fra april at vurderingene knyttet til slike avtaler må gjøres konkret av de myndighetene som er ansvarlig for den aktuelle avtalen. Problemstillingen fra NHO Transport er blitt tatt opp med Næringsdepartementet som forvalter anskaffelsesloven og konkurranseloven.

Næringsdepartementet viser til deres generelle veiledning i anskaffelsesregelverket og Konkurransetilsynets veiledning om prosjektsamarbeid. Departementet kommenterer også ulike konsekvenser for konkurransen i markedene for henholdsvis skoleskyss og enkeltreisesegmentet.

Bevisstgjørende for fylkeskommunene
- NHO Transport tar svaret fra departementene til etterretning. Selv om de ikke vil gi føringer, håper vi fylkeskommunene er bevisstgjort på avveiingene som må gjøres når disse anskaffelsen planlegges, sier administrerende direktør i NHO Transport Jon H. Stordrange.

Inngåelse av avtaler om eneretter for drosjetransport er nært forestående i flere fylkes-kommuner.

- Den første anskaffelsen av eneretter og skoleskyss er klaget inn til Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Det skal bli interessant å følge med på hvordan Kofa vurderer den saken, sier næringspolitisk sjef i NHO transport Jofri Lunde.

Les korrespondansen med Samferdselsdepartementet om avklaringer rundt anbud her:

Se også NHOs sjekkliste for prosjektsamarbeid tilknyttet offentlige kontrakter.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: