Garantisum for løyver for 2021

Garantisummen for løyver i år 2021 er nå fastsatt. Foto: Nordlandsbuss.

Garantisummen for løyve holder seg stort sett på et stabilt nivå. I perioden fra 1. januar 2021 til 31. desember 2021 er garantisummen etter avrunding satt til 98 000 kr for det første løyvet og 55 000 kr for de påfølgende løyvene i hver løyvekategori.

Etter forskrift 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften) § 7 skal søker ved søknad om løyve legge frem en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap på en kroneverdi tilsvarende 9000 euro. For løyver ut over dette gjelder en kroneverdi tilsvarende 5000 euro for hvert løyve.

I perioden fra 1. januar 2021 til 31. desember 2021 er garantisummen etter avrunding satt til 98 000 kr for det første løyvet og 55 000 kr for de påfølgende løyver i hver løyvekategori. Det skal ikke gjøres endringer i eksisterende garantier, bortsett fra i tilfeller ved ombytting av garanti.

Ombytting av garantier

Når en garanti avløser en annen, regnes dette som ombytting av garanti. Dette gjelder både ved skifte av garantist og ved opptrapping og nedtrapping av tallet på løyver. Ved ombytting av garanti må garantisummen regnes på grunnlag av de nye garantisummene for alle løyver til løyvehaveren.

Historiske summer

Garantisummen har holdt seg relativt stabilt gjennom årene. I perioden fra 1. januar 2020 til 31. desember 2020 er garantisummen etter avrunding satt til 90 000 kr for det første løyvet og 50 000 kr for de påfølgende løyver i hver løyvekategori. Det skjer med andre ord en gradvis økning i summene.

Søknad om løyve som kommer inn før 1. januar 2021, kan følge den garantisummen som
gjelder for 2020. Søknad om løyve som kommer inn etter 1. januar 2021, må bruke garantisum for 2021.

Les Rundskriv N-1/2021 - Garantisum for løyver for 2021 her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: