Ber om presiseringer

Publisert

Bidlet viser en buss

Foto: Eskil Johnsrud Sæterlien

NHO Transport er svært tilfreds med regjeringens innføring av klare begrensninger for utenlandske turbusselskapers kabotasjevirksomhet i Norge. Likevel ber foreningen i eget brev om et snarlig møte med Samferdselsdepartementets politiske ledelse for å få avklart en del vesentlige forhold knyttet til de nye bestemmelsene.

De nye begrensningene ble innført allerede fra og med 01.01.24, og disse tilsier at en utenlandsk turbuss kan operere i Norge i 20 dager sammenhengende. Den kan ta fire nasjonale oppdrag i løpet av denne perioden. Den må så forlate Norge i minst 10 dager før den kan returnere for nye kabotasjeoppdrag, men kan totalt sett bare operere i Norge i 30 dager per år.

- Det er imidlertid uklart hvem som skal håndheve de nye reglene, og dette ønsker NHO Transport å få klarlagt på et eget møte. Arbeidstilsynet har allerede ansvaret for å følge opp allmenngjøringsbestemmelsene, men har neppe myndighet og kompetanse til å følge opp kabotasjeregelverket. Dette må dermed håndheves av politiet eller Statens vegvesen, som må avsette tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre nødvendige kontroller. Det er også uklart hvilken dokumentasjon kontrollene skal baseres på, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

I brevet skriver NHO Transport også at klarere kabotasjeregler vil gi mer likeverdige konkurransevilkår, noe som vil gi muligheter for å utvikle en robust og attraktiv norsk turbussnæring. Dette vil også styrke den nasjonale beredskapen.

- Men, nye regler har liten effekt hvis de ikke blir gjort kjent på en effektiv måte. Vi vil på denne bakgrunn også diskutere med departementet hvordan informasjonen kan bli best mulig. Det bør blant utarbeides en kort beskrivelse av reglene på flere språk, og teksten bør distribueres fysiske og gjennom elektroniske kanaler. Samferdselsdepartementet eller Statens vegvesen bør stå som avsender som ansvarlig offentlig myndighet, for at budskapet skal ha tyngde og tilstrekkelig legitimitet, sier næringspolitisk rådgiver i NHO Transport, Eskil Johnsrud Sæterlien.

I brevet etterlyser også NHO Transport informasjon om hvorvidt departementet vurderer en dispensasjonsordning eller ei. Hvis det blir aktuelt, er foreningen opptatt av at ordningen blir forvaltet på en effektiv og formålstjenlig måte.

Les brevet her

Les også vår nyhetssak Innfører klare kabotasjebegrensinger

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: