Strengere innreisepraksis for samfunnskritisk personell

Samferdselsdepartementet varsler om strengere praksis av innreiseforskriften § 3d. Yrkessjåfører som ankommer Norge må ha med seg relevant dokumentasjon fra arbeidsgiver til grensepasseringene.

Departementet ber om at arbeidsgiverorganisasjonene kommuniserer de nye reglene til sine medlemmer. Det gjelder følgende informasjon:

I henhold til innreiseforskriften § 3 bokstav d er utlending som gjennomfører ervervsmessig gods- og persontransport mot vederlag, eller som er på vei til eller fra slikt oppdrag unntatt fra innreiserestriksjonene.

Justis- og beredskapsdepartementet har informert Samferdselsdepartementet om at de legger følgende tolkning til grunn:

Innreiserestriksjonsforskriften § 3 bokstav d åpner ikke for å hente utenlandsk arbeidskraft til innenlands transportvirksomheter. Unntaket gjelder kun for oppdrag som gjennomfører transport, det vil si et konkret, avgrenset transportoppdrag. Det er tillatt å krysse grensen på vei til eller fra et grensekryssende transportoppdrag.  

Dette innebærer at innreise for utenlandsk arbeidskraft til innenlands transportvirksomheter bare kan gjennomføres så lenge utlendingens "tilstedeværelse i riket er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov", jf. Midlertidig lov 19. juni 2020 nr. 83 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 2c. Unntaket må ses i sammenheng med formålet med innreiserestriksjonene og helsemyndighetenes vurdering av behovet for en kraftig reduksjon i antall innreiser. Unntaket fra innreiserestriksjonene må derfor praktiseres strengt.

Kravet er altså at det er strengt nødvendig at personen er fysisk til stede, og at den fysiske tilstedeværelsen er nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Loven legger dermed opp til en konkret vurdering av hver enkelt person, og ikke slik at man kan unnta hele virksomheter eller avdelinger.

 Transport er definert som en kritisk samfunnsfunksjon. Formålet med unntaket er å sørge for at nøkkelpersoner og personer i driftskritiske stillinger som er strengt nødvendig for å opprettholde transportevne, fremkommelighet, og transportsikkerhet får komme inn i Norge, tross innreiseforbudet. Se liste over kategorier av kritiske samfunnsfunksjoner og eksempler på personellkategorier, s. 15-16. Det understrekes at listen ikke er uttømmende – det kan være andre kategorier enn det som er opplistet som kan omfattes av unntaket.

Virksomheten som benytter unntaket, må dokumentere at deres ansatte oppfyller vilkårene i bestemmelsen. Det er utarbeidet et skjema på regjeringen.no som kan brukes til dette formålet. Det er ikke nødvendig å bruke skjemaet – det avgjørende er at informasjonen som skjemaet etterspør kan dokumenteres ved innreise.

Innreiseregistrering og bestemmelsene om karanteneunntak, med egne testkrav, vil fortsett gjelde dem som er unntatt innreiserestriksjonene, jf. Covid-19-forskriften § 5b og § 6a flg. Vurderingen om det kan gis unntak for karantene i arbeidstiden må foretas uavhengig av innreisevurderingen.

Det er opp til hver enkelt virksomhet å konkret vurdere om personell som ikke er bosatt i Norge kan unntas etter bestemmelsen. Innreiserestriksjonene er ikke en søknadsbasert ordning, og det er ikke adgang for Samferdselsdepartementet å gi særlige unntak basert på vår vurdering av situasjonen. Departementet kan gi veiledning i spørsmålet om det aktuelle personellet oppfyller vilkårene, men det er virksomheten selv som står ansvarlig for sin egen avgjørelse. Den som overtrer innreiserestriksjonene, eller gir vesentlig uriktige eller åpenbart villedende opplysninger i forbindelse med innreisekontroll eller senere behandling av spørsmålet om innreiseadgang, kan straffes etter den midlertidige loven § 9.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: