Innspill til Nasjonal transportplan 2022-2030

Kollektivtrafikken må gjenvinne og styrke sin rolle etter koronapandemien. Den praktiske politikken må sørge for en slik utvikling. Det sa NHO Transport til Stortingets transport- og kommunikasjonskomite 12.04.21.

Regjeringen har lagt frem stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan med en historisk høy økonomisk ramme på 1200 milliarder. Stortinget skal behandle planen i juni. På høringsmøtet 12.04 kommenterte NHO Transport rammevilkårene for persontransporten.

Nullvekstmålet tilsier at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykling og gange for å redusere kø, luftforurensing, støy, ulykker og klimagasser i byområdene.

- Satsingen på byvekstavtaler og andre tilskuddsordninger i transportplanen er positivt. Tiltak og virkemidler som bedrer fremkommeligheten for kollektivtrafikken i byområdene bør prioriteres. Det vil øke kollektivtrafikkens attraktivitet og effektivitet, sier administrerende direktør i NHO Transport Jon H. Stordrange.

Kollektivtrafikken har svekket sin posisjon under pandemien, og kollektivtrafikkens finansiering og fremtid er dermed usikker.

- For å få reisende tilbake og rekruttere nye passasjerer til kollektivtrafikken, må tilbudet styrkes, fornyes og forbedres. Stortinget og regjeringen må sikre fylkeskommunene forutsigbare økonomiske rammer slik at transport- og klimapolitiske mål kan nås, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport Jofri Lunde.

NHO Transport etterlyste også en tydelig ekspressbusspolitikk i høringsmøtet.

Les det skriftlige innspillet til NHO Transport.

Les Meld. St. 20 (2020–2021) Nasjonal transportplan 2022 - 2033.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: