Ny Nasjonal transportplan for 2022-2033

Det bevilges fortsatt et betydelig beløp til samferdsel i Norge, her fra forsiden på den nylig fremlagte NTP, med bussen i fokus.

Totalt er 1200 milliarder kroner foreslått brukt på samferdselsformål de kommende 12 årene. Regjeringen la i dag frem stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022-2033 med en historisk høy økonomisk ramme. Nullvekstmålet ligger fortsatt til grunn for byvekstavtalene og flere byer blir inkludert i tilskuddsordninger.

Nullvekstmålet skal bidra til å redusere kø, luftforurensing, støy og klimagasser i byområdene. Derfor skal mest mulig av persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.

- Regjeringen viser med denne planen at de satser på samferdsel. Kollektivtrafikken må klare å gjenvinne og styrke sin rolle etter pandemien. I de største byområdene er antall kollektivreiser nesten halvert, og den praktiske politikken må sørge for at flere igjen velger kollektive reiser fremfor privatbil, sier administrerende direktør i NHO Transport Jon H. Stordrange.

Byer og fylkesveier

I byområdene er det planlagt avtaler tilsvarende 80 milliarder kroner i økonomisk ramme:

  • Bymiljøavtalene i Oslo, Bergen, Trondheim og Nord-Jæren følges opp.
  • Nye avtaler inngås med Kristiansandsregionen, Buskerudbyen, Grenland, Nedre Glomma og Tromsø.
  • Tilskudd på 600 millioner kroner skal gå til satsing på kollektivtrafikk, sykling og gange i Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen over fire år.

Regjeringen vil vurdere hvordan anbefalingene fra ekspertutvalget for inntekter i bomringene skal følges opp.

Transportplanen legger også opp til investeringer på 52 milliarder kroner i fylkesveinettet i perioden frem til 2033.

Klima, trafikksikkerhet og regelverk

Klimameldingens målsetting om at utslippene fra transportsektoren skal halveres står fast. Eksempelvis skal alle nye bybusser være nullutslippskjøretøy eller bruke biogass i 2025, og innen 2030 skal 75 prosent av nye langdistansebusser ha null utslipp.

Transportplanen har også bred omtale av trafikksikkerhet og nullvisjonen.

- De internasjonale kravene til kollisjonsbeskyttelse i busser må skjerpes. Norske myndigheter med samferdselsminister Knut Arild Hareide i spissen kan og bør påvirke dette gjennom UNECE. Dessverre omkom en bussjåfør i en kollisjon i forrige uke, sier næringspolisk sjef i NHO Transport Jofri Lunde.

Regjeringen vil ifølge transportplanen sikre at regelverket er oppdatert slik at ikke det blir en barriere for innovasjon. Norge skal være tidlig ute med trygg utprøving og bruk av teknologi som bidrar til mobilitet og som kan gjøre hverdagen til folk bedre, deriblant autonome kjøretøy.

Stortingsmeldingen skal behandles i Stortinget i juni. NHO Transport vil delta med innspill til den politiske behandlingen. Realiseringen av transportplanen avhenger av årlige bevilgninger over statsbudsjettet.

Les Meld. St. 20 (2020–2021) Nasjonal transportplan 2022 - 2033.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: