Foto:

Budsjettinnspurt i Stortinget

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

Det ligger an til flere viktige behandlinger av saker NHO Transport har gitt innspill på i Stortinget. Foto:

Stortinget skal endelig behandle Revidert nasjonalbudsjett 19.06.20. Finanskomiteen skal etter planen levere sin innstilling 12.06.20, men arbeidet med Revidert er i år langt mer komplekst enn vanlig.

Regjeringen la frem forslag til Revidert nasjonalbudsjett 12.05.20, men dette ble supplert med en tilleggsproposisjon 29.05.20. Mens selve budsjettet oppsummerer alle kostnadene knyttet til Covid-19 så langt, inneholder proposisjonen i grove trekk forslag til tiltak og nødvendige kostnader ved en forsiktig "gjenåpning" av det norske samfunnet. Begge disse dokumentene skal behandles samlet fra Stortingets side.

- NHO Transport sendte i denne forbindelse tre ulike notat til Stortingets finanskomite med kopier til de relevante fagkomiteene. Disse vil vi følge opp de kommende dagene, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Ett av notatene dreier seg om innføring av veibruksavgift på biodrivstoff utover omsetningskravet. God dialog med bransjen medførte at avgiftsendringen ble utsatt fra Stortingets side ved behandlingen av statsbudsjettet i desember.

- Vedtaket i desember medfører imidlertid at avgiften automatisk blir innført 01.07.20 hvis ikke Stortinget eksplisitt vedtar noe annet 19.06.20. Biodrivstoff er essensielt for kollektivtrafikkens fornybarandel. NHO Transport har i et eget notat påpekt de negative miljø- og klimamessige konsekvenser ved avgiftsendringen, som vil ramme alt flytende biodrivstoff. I tillegg er det anført at endringen vil koste kollektivnæringen 180 millioner kroner ekstra i året, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde.

Den fylkeskommunale kollektivtrafikken fikk én milliard i "krisepakke 2" før påske, og i Revidert er det lagt inn en tilleggsbevilgning på 1,5 milliarder. Proposisjonen av 29.05.20 inneholder også 600 millioner til kollektivtrafikken, og disse midlene skal kompensere tapte billettinntekter og ekstra kostnader som følge av Covid-19-restriksjonene.

- Utviklingen fremover er høyst usikker fordi man ikke vet når dagens kapasitetsbegrensninger vil bli opphevet i hele landet. Det er også usikkert når passasjerene vil gjenoppta gamle reisevaner og dermed ta kollektivtrafikken i bruk. Hvis dagens situasjon vedvarer, vil midlene på totalt 3,1 milliarder dekke tapte inntekter og ekstra kostnader noen få uker frem i tid. På denne bakgrunn har Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport i et felles notat bedt Stortinget om å fjerne den økonomiske usikkerheten ved å vedta en garanti for at ytterligere inntektstap og kostnadsøkninger vil bli kompensert, sier Stordrange.

I tillegg har SV fremmet en rekke forslag til bedring av den såkalte kompensasjonsordningen. Det åpnes dermed også for en "omkamp" om enkelte sider ved denne ordningen.

- NHO Transport har benyttet denne anledningen til å be Stortinget om å gjøre endringer for å sikre likebehandling av finansieringsformer. I dag gis det kompensasjon for leasingavgifter, men ikke for avdrag på banklån eller avskrivninger. Dette fører til en konkurransevridning og går utover solide og levedyktige selskaper. Det var disse bedriftene ordningen primært skulle hjelpe, sier Stordrange.

Foreningen skriver i det samme notatet at reglene må endres slik at kompensasjon sikres uavhengig av selskapsstrukturer og organisasjonsmodeller. Det blir også trukket frem at regelverket for sesongbedrifter bør justeres og at egenandelen på kroner 5.000 bør fjernes av hensyn til mindre bedrifter og næringsdrivende.

Les notat om veibruksavgift her
Les notat om fylkeskommunal kollektivtrafikk her
Les notat om kompensasjonsordningen her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: