Ny veileder om skatt på naturalytelser

Skatteetaten har nå kommet med en ny veileder for skattlegging av naturalytelser i arbeidsforhold. Denne medfører ikke endringer av beregning av skatt på frikort for ansatte i persontransportbransjen.

Skattlegging av frikort skal dermed fortsatt baseres på sirkulære 6/2020 av 25.11.20. Dette sirkulæret er igjen basert på brev fra Finansdepartement samme dag.

Skatteetaten anbefaler at regler og rutiner for skattlegging av naturalytelser som frikort beskrives i personalhåndbøker eller på selskapenes intranett. Følgende er angitt om frikort i veilederen:

Ansatte i transportselskap ble tidligere ikke skattlagt for billige eller gratis privatreiser med arbeidsgivers egne transportmidler. Det var tidligere ingen øvre beløpsgrense for verdien den ansatte kunne motta uten å bli skattlagt. De nye reglene innebærer at samlede rabatter som kan mottas skattefritt, er 8 000 kroner per år (evt. 13 000 kroner i kombinasjon med gaveregelen), når rabatten anses som en personalrabatt. De generelle reglene for verdsettelse gjelder også i transportsektoren, dvs. omsetningsverdi i sluttbrukermarkedet.

Personalrabattreglene gjelder for varer og tjenester som omsettes i arbeidsgivers virksomhet. I transportnæringen vil dette gjelde de selskapene som omsetter persontransporttjenester som en del av sin virksomhet. Det vil derimot ikke gjelde for underleverandører til selskaper som omsetter persontransporttjenester. Selskap som utfører vedlikehold av busser/tog, legging av togskinner, utleie av tog mv. kan for eksempel ikke gi skattefrie personalrabatter på persontransporttjenester, med mindre selskapet inngår i samme konsern som det selskapet som omsetter den aktuelle reisetjenesten. Rabatter på billetter/frikort på persontransport som gis til ansatte i slike selskaper, skal behandles som fordel oppnådd gjennom tredjepart.

For mange arbeidstakere i transportnæringen kan eksisterende fribilletter, som f.eks. årskort, ha en høy omsetningsverdi. I de tilfeller hvor denne omsetningsverdien er høyere enn den verdien som de ansatte antas å ta ut i gjennomførte privatreiser, kan arbeidsgiver og ansatte ønske å tilpasse billettordningene som gis de ansatte bedre til det private behovet. For frikort for ansatte i persontransportselskap vil det være nærliggende å ta utgangspunkt i markedsverdien for periodebilletten i det området arbeidstakeren benytter tilbudet. En antar at det vil være hensiktsmessig å tilpasse utstedelsen av kortene, slik at den enkelte ansatte får frikort innenfor sitt reiseområde, og ikke til et større geografisk område. Den beregnede fordelen vil da ikke være høyere enn prisen for en periodebillett innenfor det relevante området. Videre vil det i noen tilfeller måtte gjøres et fratrekk i markedsprisen fordi frikortet ikke er identisk med en ordinær periodebillett. Arbeidsgiver er nærmest til å foreta denne verdsettelsen.

For å legge til rette for omleggingen ble iverksettelsen av de nye reglene for fribilletter på persontransport utsatt til 1. januar 2021. Det betyr at rabatter på billetter/frikort som kan benyttes til persontransporttjenester til og med 31. desember 2020, ikke skal anses som en skattepliktig fordel. Rabatt på persontransporttjenester som kan benyttes fra og med 1. januar 2021 skal behandles i samsvar med de nye reglene for personalrabatter.

Hele veilederen er tilgjengelig her:

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: