Klimaplan med mål om å halvere utslippene fra transport

Regjeringen har lagt frem en Klimaplan for 2021-2030, som skal følges opp med årlige utslippsbudsjetter for å oppfylle Paris-avtalen. For transportsektoren skal utslippene kuttes med 50 prosent innen 2030. NHO Transport har gitt innspill til Stortingets behandling av planen.

Regjeringen presenterte sin klimaplan 08.01.21. Ny Nasjonal transportplan, som skal fremlegges i vår, skal støtte ambisjonene for transportsektoren.

Hovedtrekk for transport
En gradvis opptrapping av CO2 avgiften fra 590 kroner per tonn CO2 i dag til 2000 kroner i 2030 er en bærebjelke i klimapolitikken. For dieselprisen betyr det eksempelvis en økning fra 1,58 kroner til 5,36 kroner per liter.

Regjeringen vil øke bruken av klimakrav i offentlige innkjøp. Det stilles konkrete mål om innfasing av nullutslippsteknologi for ulike kjøretøyer, og Enova skal styrkes som verktøy for å støtte omstillingen.

Biodrivstoff skal reguleres gjennom generelle omsetningskrav. Bilavgiftene skal, sammen med andre virkemidler, fortsatt stimulere til flere elbiler. Det åpnes også for at kommuner kan innføre utslippsfrie soner i byer basert på klimakrav.

Kollektive løsninger er best for klima
Stortingets energi- og miljøkomite avholdt høringsmøte 02.02.21. NHO Transport fremhevet at planen var for ensidig konsentrert rundt tiltak for å minske utslippene per kjøretøy og kilometer. Løsninger som reduserer den totale transportmengden og de skadene transporten påfører samfunnet er både viktigere og rimeligere.

- Det tyske Miljødirektoratet konkluderer i en stor klimastudie med at økt kollektivtrafikk og bildeling kombinert med overgang til nullutslippskjøretøy, er nødvendig for å nå klimamålene i 2050. Den norske politikken og virkemidlene bør baseres på samme logikk, sier administrerende direktør Jon H. Stordrange i NHO Transport.

Han legger til at kollektivtrafikken må gjenvinne og styrke sin rolle etter covid-19.

Målrettet bruk av bærekraftig biodrivstoff
Biodrivstoff er essensielt for kollektivtrafikkens fornybarandel. Dessverre er viktige virkemidler for å nå målet om fossilfri kollektivtrafikk fjernet i Klimaplanen. Full veibruksavgift på alt biodrivstoff fra sommeren 2020 økte driftskostnadene for busstransporten vesentlig. Biodrivstoff skal ikke lenger anbefales i offentlige innkjøp, men reguleres gjennom omsetning i massemarkedet.

- Det bør fortsatt være attraktivt og hensiktsmessig å bruke 100 prosent bærekraftig biodrivstoff i tungtransporten og kollektivtrafikken for å oppnå reelle klimagevinster. En mulig løsning for Stortinget er å gi fritak for veibruksavgift for avansert biodrivstoff, som er sertifisert for lav avskogingsrisiko og omsatt i tillegg til omsetningskravet, sier næringspolitisk sjef Jofri Lunde i NHO Transport.

NHO Transport støtter prinsippet om at CO2-avgiften økes.

- Dette må følges opp med gode offentlig finansierte støttetiltak til omstilling, som også må inkludere private transportører uten offentlige kontrakter, sier Lunde.

Foreningen ber også Stortinget følge opp satsingen på Grønt landtransportprogram. Dette er et samarbeidsorgan mellom 20 bransjeorganisasjoner og myndighetene med sikte på å kutte klimautslippene fra næringstransporten.

Mer informasjon:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: