NHO Transport

Innhold

Forlenger kompensasjonsordningen

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

Regjeringen kom 03.01.21 med nye og strengere restriksjoner for å begrense den økende smitten av Covid-19. De nye reguleringene vil ytterligere forverre situasjonen for store deler av næringslivet, og regjeringen har på en pressekonferanse 06.01.21 kunngjort at den generelle kompensasjonsordningen vil bli forlenget fra 28.02.21 til og med 30.04.21.

Kompensasjonsgraden vil bli på 80 prosent som i januar og februar, og det ble også nevnt at den nye søknadsportalen for kompensasjon vil være klar 18.01.21. Bedriftene kan da søke om støtte for månedene september, oktober, november og desember. Pengene vil komme på konto få dager etter at nødvendige data er registrert i portalen.

- Sentrale opposisjonspolitikere på Stortinget varslet umiddelbart at de ville gå inn for en forlengelse av ordningen til 30.06.21. Det ville være positivt om stortingsflertallet fikk gjennom dette slik at et hardt rammet næringsliv fikk økt forutsigbarhet, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.   

Ingen endringer av ordningen
Det er ikke foreslått noen endringer i reglene for tildeling av kompensasjon. Dette til tross for at ordningen har en del skjevheter og ikke inkluderer alle "uunngåelige faste kostnader".

- Både NHO sentralt og NHO Transport har ved en rekke anledninger påpekt at dagens regler fører til en konkurransevridning ved at det gis støtte til dekning av leasingavgifter, men ikke til avdrag på lån eller avskrivninger. I tillegg har systemet en innebygd forskjellsbehandling basert på organisasjonsstruktur, noe som er svært uheldig, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde.

Ikke noe nytt om permittering
NHO og landsforeningene tok før jul til orde for at permitteringsperioden burde utvides ytterligere utover dagens 52 uker, men regjeringen har ikke kommet med noen nye signaler på dette feltet. Mange vil passere 52 uker i mars, og bedriftene må nå starte med oppsigelser hvis ikke man ikke har rom for å ta permitterte tilbake i jobb.

- NHO og landsforeningene jobber for at permitteringsperioden blir forlenget til 30.09.21. I tillegg er det ønskelig å få utsatt den såkalte arbeidsgiverperiode 2 og få redusert arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering. Vi håper på en rask avklaring på dette feltet for å hindre kommende oppsigelser, sier Stordrange.

Bransjespesifikke ordninger
Gjennom hele pandemien har man satset på noen universelle ordninger for hele næringslivet som kompensasjonsordningen. I tillegg kommer utvidede permitteringsordninger og utsettelse av innbetalinger av skatter og avgifter.

- Disse har så langt blitt supplert med bransjespesifikke tiltak, noe som må fortsette de kommende måneder. Den fylkeskommunale kollektivtrafikken har i alt fått 4,6 milliarder i kompensasjon for tapte billettinntekter i 2020, og det er avsatt 1.250 millioner til samme formål i statsbudsjettet for 2021. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig gitt dagens strenge restriksjoner, som også vil bi mer langvarige enn antatt i høst. Vi må igjen samarbeid med oppdragsgiverne for å få ytterlige kompensasjon for tapte billettinntekter slik at fylkeskommunene ikke må redusere produksjonen, sier Stordrange.

Han er også bekymret for turbussbransjen, som for tiden har parkert bussene og permittert eller omdisponert sjåførene. Denne bransjen har dermed hatt nytte av den generelle kompensasjonsordningen, men Stordrange lover nå økt trykk for å få endret kabotasjereglene slik at norske aktører er sikret like konkurransevilkår når reiseaktiviteten kommer i gang igjen.

- På den annen side er det positivt at tilskuddsordningen for ekspressbusser nå er på plass. Støtte for sommeren 2020 skal være utbetalt, og selskapene kan søke om støtte for høstmånedene i disse dager. I tillegg er det avsatt 100 millioner i kompensasjon for 2021, og disse midlene vil bli utbetalt langt raskere enn tilfellet har vært så langt, sier Lunde.

Drosjenæringen har på sin side spesielle problemer. I tillegg til at etterspørselssiden i form av antall passasjerer har falt dramatisk, har drosjereformen gitt økt tilbud og kapasitet via flere løyvehavere.  

- Bransjen må støtte seg på en kombinasjon av kompensasjonsordningen, permitteringer og inntektssikring for næringsdrivende. I tillegg må vi jobbe for økt kontroll for å hindre skatte- og avgiftsunndragelser etter reformen, og innføring av eneretter skaper diskusjon om hvilken kjøring enerettene skal inkludere, avslutter Stordrange.

  

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: