Ber om forbedringer av kompensasjonsordningen

Publisert

På pressekonferansen 14. desember opplyste finansminister Trygve Slagsvold Vedum at kompensasjonsordningen for næringslivet ville bli reetablert med virkning fra og med 1. november 2021. NHO Transport har i et eget notat gjentatt at ordningen bør korrigeres for visse skjevheter og konkurransevridende effekter.

På pressekonferansen ble det opplyst at ordningen skulle avsluttes allerede 31. desember 2021, men dette har i ettertid blitt korrigert til 31. januar 2022. Andre har hevdet at den bør være i kraft så lenge myndighetene opprettholder smittevernbegrensende restriksjoner.

- NHO Transport legger også til grunn at den bør være i kraft så lenge næringslivet hemmes av myndighetspålagte restriksjoner. Kompensasjonsordningen har vært og vil fortsatt være svært viktig for foreningens turbussmedlemmer, og i perioder har også flybussene hatt nytte av denne ordningen. Turbussene er stort sett parkert, og sjåførene er permittert eller flyttet over til rutebusskjøring for å kompensere et høyt covid-19-relatert sykefravær blant rutebussjåfører, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Næringsdepartementet har ansvaret for kompensasjonsordningen og jobber for tiden med endringer av denne. Endringer vil fremkomme når regjeringen legger frem en stortingsproposisjon tidlig i januar, som skal danne grunnlaget for Stortingets vedtak av de ulike covid-19-tiltakene.

- Det er allerede klart at krav til omsetningsfall for å kunne benytte ordningen vil bli justert. I tillegg vil maksimalbeløpet for kompensasjon bli redusert, noe som vil gå utover større bedrifter, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde.

NHO Transport har ved flere anledninger påpekt at tidligere ordning medførte en uheldig forskjellsbehandling. Denne medfører også konkurransevridende effekter.

- Foreningen har gjentatte ganger tatt opp at leasing- og egenfinansiering av driftsmidler må likebehandles. I dag får man kompensert hele leasingsavgiften, men ikke avskrivninger hvis turbussene er finansiert med egne midler eller banklån. I sistnevnte tilfelle riktig nok rentekostnadene dekket. I tillegg har NHO Transport igjen tatt opp den den uheldige forskjellsbehandlingen basert på organiseringen av virksomhetene, sier Stordrange.

I NHO Transports notat blir det understreket at dagens regjeringspartier i januar 2021 stemte for et anmodningsvedtak i Stortinget med 24 punkter, hvor av ett var at regjeringen i neste krisepakke måtte foreslå ordninger for likebehandling av finansieringsformer. Regjeringen svarte ikke på dette , og under forhandlingene på Stortinget om endelig utforming av den aktuelle krisepakken ble temaet lagt til side.

- Representanter for regjeringspartiene har også stilt skriftlige spørsmål til tidligere statsråder om likebehandling av finansieringsformer. Nå har regjeringspartiene mulighetene for å vise at de mente alvor og dermed rette opp åpenbare skjevheter, avslutter Stordrange.

Les NHO Transports notat her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: