To viktige avklaringer om støtteordninger

NHO Transport har denne uken mottatt to viktige svarbrev fra henholdsvis Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet. Førstnevnte vil ikke endre praksis for å sikre likebehandling uavhengig av organisasjonsstruktur ved søknad om kompensasjon. Samferdselsdepartementet følger opp dette og fastslår at et foretak ikke kan søke om kompensasjon fra to ulike ordninger selv om søknadene er knyttet til omsetningssvikt i to dokumentert adskilte virksomhets- eller forretningsområder.

NHO Transport har ved flere anledninger, både overfor stortingskomiteer og relevante departementer, tatt opp forskjellbehandlingen og konkurransevridningen ved at kompensasjon som følge av covid-19 kun kan søkes per foretak basert på hele foretakets omsetningssvikt. Dette medfører at et aksjeselskap med en forholdsvis stor ruteaktivitet og en mindre turbussvirksomhet organisert i et felles aksjeselskap ikke vil få kompensasjon fordi samlet omsetning ikke har falt med mer enn 30 prosent. Turbussdriften til selskapet kan derimot dokumentere en omsetningsreduksjon isolert sett på langt over 50 prosent.

Sterk konkurransevridning
- På den annen side kan konkurrentene ha organisert tur- og rutebussaktivitene i to separate aksjeselskaper. Man vil da få full kompensasjon for turbussvirksomheten så lenge omsetningssvikten for denne enheten overstiger 30 prosent, noe som vil gjelde selv om rutebusselskapet har opprettholdt sitt omsetningsnivå. Dette medfører en uheldig og urimelig konkurransevridning og kan sette selskaper med integrert virksomhet i en vanskelig økonomisk situasjon, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Finansdepartementet skriver i sitt brev av 19.10.20 at de ikke vil endre praksis for å sikre likebehandling og konkurransenøytralitet. Skal man begynne å gi kompensasjon til deler av et foretak, vil man ifølge departementet komme opp i mange og kompliserte avgrensningsproblemer. NHO Transport vil på sin side forfølge saken videre med sikte på å oppnå en likebehandling.

- Da kompensasjonsordningen ble innført på vårparten, lovet regjeringen en likebehandling uavhengig av organisasjonsform og -struktur. Dette er ikke overholdt. Man kunne funnet relevante avgrensningskriterier i forskriften hvis man ønsket, og nødvendig økonomisk avgrensing mellom et aksjeselskaps virksomheter kan sikres via revisorgodkjente regnskap og bekreftelser, sier Stordrange.

Må velge kompensasjonsordning
Tilsvarende problemstillinger oppstår når operatører skal søke om midlertidig støtte til drift av ekspressbussruter. Mange medlemsbedrifter har turbuss- og ekspressbussvirksomhet i samme aksjeselskap. De burde kunne søke om kompensasjon for ekspressbussvirksomheten og støtte til å dekke faste utgifter knyttet til turbussvirksomheten fra den generelle kompensasjonsordningen.

- Samferdselsdepartementet sier i sitt brev av 20.10.20 absolutt nei til en slik løsning. Et foretak eller aksjeselskap kan kun søke om midler fra én kompensasjonsordning for samme tidsrom. Her får man samme forskjellsbehandling og konkurransevridning som ved kombinasjon av tur- og rutebuss ved søknad om støtte fra den generelle kompensasjonsordningen. Aller verst blir det for medlemsbedrifter som har samlet tur-, ekspress- og rutebussvirksomhet i et felles aksjeselskap, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport Jofri Lunde.

Hun tilføyer at foreningen også vil forfølge denne forskjellsbehandlingen. Dette kan blant annet gjøres når forskriften for den nye Reiselivspakken skal på høring senere i høst.

- NHO Transport har også søkt Samferdselsdepartementet om en forlengelse av kompensasjonsordningen for ekspressbuss for høsten 2020, men foreningen har ikke fått svar på dette så langt. Forskriften for denne ordningen må justeres hvis dagens ordning skal forlenges. Det er også avsatt 100 millioner til kompensasjon til ekspressbussaktører i forslag til statsbudsjett for 2021, og forskriften må også gjennomgås før man kan åpne for søknader på midler fra denne ordningen, avslutter Lunde.  

Kompensajonsordningen - svar fra Finansdepartementet 19.10.20

Tilskudd til ekspressbussruter – svar fra Samferdselsdepartementet 20.10.20.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: