Kompensasjon for tapte billettinntekter

Restriksjonene knyttet til Korona-krisen har medført en kraftig reduksjon i antall reisende med fylkeskommunale kollektivtilbud, og fylkeskommunene går dermed glipp av rundt 800 millioner kroner i billettinntekter per måned. NHO Transport har dermed tatt initiativ til et felles notat til regjeringen.

I notatet anmodes regjeringen om å kompensere fylkeskommunene for tapte billettinntekter. Notatet er signert av et bredt spekter av aktører innen kollektivnæringen. Foruten NHO Transport står Kollektivtrafikkforeningen, NHO Sjøfart, Spekter, Fellesforbundet, Yrkestrafikkforbundet, Fagforbundet og Jernbaneforbundet som avsendere.

Notatet er rettet til samferdselsminister Knut Aril Hareide med kopi til finansminister Jan Tore Sanner, kommunalminister Nikolai Astrup og næringsminister Iselin Nybø. Kopi er også sendt til medlemmene av berørte stortingskomiteer.

I notatet blir det blant annet fremhevet at persontransport er en kritisk samfunnsfunksjon, og næringen har så langt opprettholdt rutetilbudet for å bidra til at personell i andre samfunnskritiske funksjoner kommer frem og tilbake til jobb. I tillegg har myndighetene ønsket at kapasiteten på hver rute skulle opprettholdes slik at smittefaren reduseres ved at passasjerene ikke kommer for nær hverandre.

Det blir også påpekt at fylkeskommunene eller deres administrasjonsselskaper ikke har reserver til å dekke tapet, og administrasjonsselskapene eller operatørene risikerer konkurs eller avvikling hvis ikke den fylkeskommunale kollektivtrafikken får tilført ekstra midler. Man risikerer dermed at verdikjeden og infrastrukturen innen fylkeskommunal kollektivtrafikk vil kollapse.

- I en slik situasjon vil selvsagt ikke næringen kunne utøve sin samfunnskritiske funksjon under dagens krevende omstendigheter. Den fylkeskommunale kollektivtrafikken vil heller ikke være i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag når situasjonen normaliserer seg, noe som vil få store konsekvenser for befolkningen og gjøre det ekstra vanskelig å oppfylle Norges transport-, miljø- og klimamål, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

I notatet anmodes det om et svar fra departementet innen 23.03.20. Det har kommet signaler om at behandlingen vil ta noe lengre tid, men en avklaring bør komme i midten av inneværende uke.

- Vi er glad for at så mange organisasjoner stilte seg bak notatet, noe som har medført at alle ledd i verdikjeden er representert. NHO Transport har hatt et spesielt godt samarbeid med Kollektivtrafikkforeningen i denne saken, og det er dermed viktig å rette en takk til et felles utvalg med fire representanter fra hver av organisasjonene. Dette utvalget har lagt viktige premisser for utformingen av notatet, avslutter Stordrange.

Les notatet her

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: