Klargjør dispensasjonsmuligheter

Etter at drosjereformen trådte i kraft 01.11.20 har det vært en viss usikkerhet rundt dispensasjonskravene for å søke unntak fra merking og taksameter. Samferdselsdepartementet oppklarer nå regelverket på dette området.

I et brev til blant annet NHO Transport presiserer Samferdselsdepartementet nå reglene som gjelder for dispensasjon fra merking- og taksameterkravet. NHO Transport har tidligere etterlyst en oppklaring på dette.

I Yrkestransportforskriften står det i dag følgende:

Yrkestransportforskriften § 48 om Merking, taklykt og tilleggsutstyr mv. som den lyder fra 1. november, fastsetter krav til hvordan drosjer kan/skal utstyres. Løyvemyndigheten kan i særskilte tilfelle (etter søknad) gi dispensasjon fra kravene til taxameter m.v., jf. forskriften § 48 siste ledd: "Løyvemyndigheten kan i særskilte tilfelle gi dispensasjon fra kravene i denne bestemmelsen."

Departementet presiserer i et brev at dispensasjonen er rettet mot det til nå tradisjonelle selskapsvognsegmentet (som utelukkende driver med kjøring i forbindelse med statsbesøk, bryllup mv.). Det skal ikke gis dispensasjon dersom løyvehaver i tillegg ønsker å tilby transporttjenester i det ordinære drosjemarkedet.

Usikker på den nye drosjereformen? Se de viktigste lovendringene her.

Departementet presiserer videre at det vanskelig vil la seg sette objektive kriterier til dispensasjonsmuligheten, og at den vil bero i stor grad på fylkeskommunenes skjønn. Departementet anser at en vurdering av motorvognen vil være naturlig å legge til grunn for vurderingen, og viser til den nå opphevede yrkestransportforskriften § 1 d: Som selskapsvogn må bare brukes ekslusivt materiell godkjent av løyvemyndigheten". 

Utover en vurdering av motorvognen, må fylkeskommunene også vurdere om at transporten ikke vil ligge tett opptil transport i det ordinære drosjemarkedet, uten at dette er nærmere definert. Departementet presiserer også at man må inneha ordinært drosjeløyve for å kunne søke om dispensasjonen, og at aktører som i dag innehar selskapsvognløyver (med overgangsperiode på 2 år frem til 1. november 2022), kan skifte kjøretøy i løpet av orvergangsperioden, så lenge motorvognen tilfredsstiller kravet om å være "ekslusivt materiell".

Etterlyser tydelige retningslinjer

NHO Transport er fornøyd med oppklaringen fra departementet, men skulle helst sett enda klarere retningslinjer til bruken av dispensasjoner for merking og taksameter. Det er spesielt viktig at søknader behandles likt mellom fylker, og at det stilles tydelige vurderingskrav for å unngå misbruk av ordningen.

Les brevet fra departementet her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: