Ber om klarhet i dispensasjonsregler

NHO Transport har etterspurt både Samferdselsdepartementet og Oslo kommune om klarhet i de nye dispensasjonsreglene fra taksametre og merking av kjøretøy i den kommende drosjereformen. Dispensasjonsmuligheten er tiltenkt aktører i dagens selskapsvognsegmentet som ikke ønsker å operere i det ordinære drosjemarkedet.

Allerede den 1. november 2020 trer det nye drosjeregelverket i kraft. Blant en av flere endringer i regelverket innebærer at selskapsvognløyve og løyve for transport for funksjonshemmede utgår som egne løyvekategorier. Fra 1. november vil alle nye tildelinger av løyver som skal benyttes til transport med motorvogn registrert for åtte personer i tillegg til førersete, tildeles et drosjeløyve.

Usikker på hva den nye drosjereformen innebærer? Se de viktigste endringene her.

Som standardkrav til alle kjøretøy med drosjeløyve innebærer det blant annet at drosjen skal merkes utvendig på begge sider, med løyvenummer med skrifthøyde på minst 100mm når kjøretøyet skal benyttes som drosje. Videre skal drosjen være utstyrt med godkjent taksameter. Av lovendringen fremgår det videre at «løyvemyndigheten kan i
særskilte tilfelle gi dispensasjon fra kravene i denne bestemmelsen.»  

Dette vil for eksempel gjelde kjøretøy som utelukkende tilbyr transporttjenester i det tidligere selskapsvognsegmentet. På denne bakgrunn ble det foreslått at løyvemyndigheten gis hjemmel til å gi dispensasjon fra kravene om taksameter og merking for kjøretøy som utelukkende driver med kjøring i forbindelse med statsbesøk, bryllup mv. Det skal ikke gis dispensasjon dersom løyvehaver i tillegg ønsker å tilby transporttjenester i det ordinære drosjemarkedet.

Etterlyser felles retningslinjer

NHO Transport har i en henvendelse til Oslo kommune etterlyst hvilke kriterier som skal ligge til grunn for dispensasjonsmulighetene fra merking og taksameterkravet. I et svarbrev fra Oslo kommune opplyses det at dette fortsatt er noe som ikke er avklart.

Etaten skriver blant annet at det er hensiktsmessig at det gis nasjonale føringer på objektive kriterier som legges til grunn for å gi en dispensasjon, og etterlyser på dette punktet føringer fra Samferdselsdepartementet. Oslo kommune bemerker videre at når hele landet utgjør et felles løyvedistrikt, vil ulike kriterier hos fylkeskommunene kunne føre til forskjellsbehandling av aktører som konkurrerer om kunder i samme marked.

Med kort frist til drosjereformen har NHO Transport derfor sendt henvendelse til Samferdselsdepartementet om det vil komme nasjonale føringer på dette punktet, og hvilke konkrete kriterier som skal ligge til grunn for dispensasjonsmuligheten.

Overgangsperiode

I et annet brev til NHO Transport bekrefter imidlertid Samferdselsdepartementet at det vil gjelde en overgangsordning for dagens aktører med selskapsvognløyve.

Selskapsvognløyver og løyver for transport for funksjonshemmede tilknyttet kjøretøy registrert for inntil åtte personer i tillegg til førersetet som er gyldige fra 1. november 2020, vil være gydige til 1. november 2022 før også de må skaffe seg drosjeløyve.

Drosjeløyver tilknyttet kjøretøy registrert for høyst 16 sitteplasser i tillegg til førersetet, og løyver for transport for funksjonshemmede tilknyttet kjøretøy registrert for over ni sitteplasser inkludert førersetet som er gyldige 1. november 2020, gjelder til 1. november 2025.

Les brevet fra Samferdselsdepartementet om overgangsordninger her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: