Fortsatt uklarheter om drosjereformen

Samferdselsdepartementet sendte 9. desember 2019 ut endringer i yrkestransportforskriften knyttet til drosjereformen. Reformen trer i kraft 1. juli 2020, men det er fortsatt er mange uavklarte spørsmål.

NHO Transport avholdt 13. desember 2019 et eget møte for drosjemedlemmene, hvor blant annet de nye forskriftsendringene ble gjennomgått. NHO Transport har på denne bakgrunn sendt et eget brev til departementet og påpekt en del uklarheter. Det skal blant annet utvikles en egen prøve for få kjøreseddel som drosjesjåfør, men krav til kunnskaper og innholdet i denne prøven er ikke fastlagt så langt. I tillegg har NHO Transport nok en gang påpekt at kravene for å få løyve ikke bør reduseres.

- Det er heller ikke fastlagt hvordan dagens ordning med muligheter for løyvefritak for småskala reiselivsbedrifter skal videreføres. Disse bør søke om nytt drosjeløyve som alle andre, men det blir da uklart hvordan disse reiselivsbedriftene kan operere i distrikter med eneretter, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Egne løyver for selskapsvogner fjernes, og disse aktørene må etter 1. juli 2020 basere virksomheten på ordinært drosjeløyve. Disse operatørenes kundegrupper stiller krav om diskresjon og eksklusivitet, og departementet åpner for å gi dispensasjon fra krav om bruk av taklykt, merking og taksameter.

- Det bør imidlertid utarbeides klare retningslinjer for hvordan man oppnår dispensasjon fra krav om drosjeutrustning. Klare rammer for å få dispensasjon er viktig for å skape forutsigbarhet og sikre likebehandling på tvers av løyvedistriktene. Drosjereformen medfører også at gamle prinsipper for fastsettelse av løyvenummer blir fjernet, og departementet må dermed raskt gi svar på hvilken systematikk og struktur de nye løyvenumrene skal baseres på, sier Stordrange.

Ifølge opprinnelig høringsnotat skulle dagens taksameter erstattes av en enklere kontrollenhet. Forskriften tilsier at taksameterkravet skal opprettholdes, men i et separat brev gis det uttrykk for at dette kravet er midlertidig.

- Det har vært en viss diskusjon om hvilken funksjonalitet de nye kontrollenhetene skal ha for å eliminere faren for skatte- og avgiftsunndragelser. På et møte med to statssekretærer fra henholdsvis Nærings- og Samferdselsdepartementet i mai 2019 gav NHO Transport klart uttrykk for at en ny kontrollenhet måtte ha en fysisk tilkobling til selve kjøretøyet. Foreningen har også sendt et eget brev til Samferdselsdepartementet for å minne om dette og be om et nytt møte for å sikre at kravet om fysisk tilkobling blir videreført, avslutter Stordrange.


Les brevet om forskriftsendringer her

Les brevet om taksametre her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: