Foto:

Foreslår dyrere biodrivstoff i statsbudsjettet

Foto:

Regjeringen foreslår å innføre veibruksavgift på alt biodrivstoff fra 1. januar 2020. For biodiesel vil avgiften utgjøre 3,62 kroner per liter hvis forslaget til statsbudsjettet blir vedtatt. Det betyr 15 til 18 kroner i økte driftskostnader per mil for en buss eller lastebil med biodrivstoff. På den annen side blir det ingen endringer i merverdiavgiften i statsbudsjettet.

- Alt i alt leverer regjeringen god samferdselspolitikk i statsbudsjettet, men avgiften på biodrivstoff virker stikk i strid med regjeringens definerte klimamål og bør dermed reverseres, sier Jon H. Stordrange, administrerende direktør i NHO Transport. 

Biodrivstoff er en viktig forutsetning for nyttetransportens bidrag til klimagassreduksjoner.

- NHO Transport og flere andre næringsorgansasjoner er kritisk på tungtransportens vegne. Det er et paradoks at tiltakskostnaden for elbilfordelene utgjorde rundt kr. 10000,- pr. tonn CO2 i 2018, mens tilsvarende kostnader for biodrivstoff var kr. 2000,-, sier Jon H. Stordrange.

I 2019 forventes et forbruk på rundt 75 millioner liter biodrivstoff til busstransporten. Mesteparten er basert på offentlige anbudskontrakter, men noe er også kommersielle tjenester som Flybussen i Bergen.

- Høyere avgifter betyr økte kostnader for fylkeskommunene eller transportbedriftene, avhengig av hvordan kontraktene er utformet. Resultatet kan bli redusert bruk av biodrivstoff og ergo økte klimagassutslipp, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

Merverdiavgiften uendret

Statsbudsjettet inneholder ingen endringer i merverdiavgiftssatsene for kommende år. Derimot vises det til NOU 2019:11 hvor et ekspertutvalg anbefalte en harmonisering av merverdiavgiftssatsene over en treårsperiode. Finansdepartementet vil gjennomgå og vurdere innspillene som har kommet i høringsrunden. Regjeringen vil komme tilbake med sine vurderinger i senere budsjetter.

NHO Transport har argumentert for nullsats merverdiavgift for kollektivbilletter av transport- og miljøpolitiske hensyn. Alternativt bør dagens reduserte sats på 12 prosent merverdiavgift for persontransporten bestå, sier Lunde.

Reduserer etterslepet på Nasjonal transportplan

Til oppfølging av Nasjonal transportplan 2018-2029 foreslår regjeringen å løyve totalt 69,3 milliarder kroner i 2020, en økning på 2,9 milliarder sammenlignet med 2019. Dette er likevel et etterslep når det gjelder å oppfylle ambisjonene for hele NPT-perioden.

Bymiljø-/byvekstavtalene videreføres. I tråd med regjeringens bompengeforlik kan statens bidrag til å finansiere infrastrukturen økes fra 50 til 66 prosent. Dette forutsetter at halvparten av midlene går til å redusere bompenger, mens resterende midler går til å forbedre kollektivtilbudet i byene basert på lokal forankring. Regjeringen foreslår også 300 millioner kroner til lavere billettpriser i byene.

- Det er positivt at regjeringen bevilger 1,1 milliarder kroner til rassikring av riksveier og 800 millioner øremerket til sikring av fylkesveiene, påpeker Stordrange.

Han tilføyer at regjeringen vil prioritere økte tungbilkontroller i 2020. Dette vil gjelde både for gods- og turbussnæringen. 

Fortsetter persontoganbudene

Regjeringen fortsetter å gjennomføre planlagte anbud av persontogtrafikken, men erfaringene fra gjennomførte konkurranser tilsier at oppstartsperioden bør forlenges noe.

Tildeling av Trafikkpakke 3, Bergensbanen, forventes i desember 2019, med oppstart i desember 2020. Trafikkpakke 4 omfatter persontogtilbudet på Østfoldbanen og Gjøvikbanen, samt lokaltogene Spikkestad–Lillestrøm og Stabekk–Ski, har planlagt oppstart i desember 2022. Trafikkpakke 5 på Østlandet har planlagt oppstart i desember 2024.

Les forslaget til statsbudsjett for 2020

Les NHOs kommentar til statsbudsjettet

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: