Viser motstand i Adresseavisen

Nyhet, Næringspolitikk, Ekspressbuss

Publisert

Foto: NHO Transport.

Tord Lien i NHO Trøndelag og Jon H. Stordrange i NHO Transport har 19. september et lengre innlegg i Adresseavisen, hvor de går mot fylkesrådmannens forslag til retningslinjer for tildeling av løyve til ekspress- og flybusser. De hevder at foreslåtte retningslinjer vil gjøre det svært vanskelig å drive ekspress- og flybusser i Trøndelag.

I innlegget blir det også fastslått at kundene, distriktene, miljøet, reiselivet og skattebetalerne tape hvis retningslinjene legges til grunn. Transport.no har tidligere omtalt de foreslåtte retningslinjene.

- Det var egentlig fra fylkesrådmannens side lagt opp til at de nye retningslinjene skulle behandles på Fylkesutvalgets møte i juni. Vi er glade for at politikerne nå vil bruke lengre tid på behandlingen og i større grad lyttet til berørte instanser, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Les innlegget her:                                                                                      

En restriktiv og uheldig ekspressbusspolitikk

De foreslåtte retningslinjer for tildeling av løyver for ekspress- og flybussruter i Trøndelag vil gjøre det svært vanskelig å drive ekspress- og flybussvirksomhet. Dette vil kundene, distriktene, miljøet, reiselivet og skattebetalerne tape på.

Fylkesrådmannen ønsket at Fylkesutvalget på møte 19. juni skulle ta stilling til nye retningslinjer for tildeling av løyver til ekspress- og flybusser uten konsekvensutredning eller høring blant berørte interessenter. Heldigvis har fylket oppmerksomme politikere, som sørget for at forslaget ble sendt på høring med svarfrist 15. september.

Ekspressbussene er mange steder det eneste kollektivtilbudet på lengre strekninger, og i andre områder er disse et viktig supplement til toget ved at de dekker steder med dårlige forbindelser til togstasjoner. Flybussene frakter passasjerer til og fra Værnes lufthavn og har bidratt sterkt til at kollektivandelen allerede i 2015 endte på 52 prosent. Målet var 50 prosent i 2020.

Det særegne med ekspress- og flybussene er at de ikke koster skattebetalerne eller det offentlige en eneste krone. Til sammenligning subsidieres en togpassasjer med kroner 2,50 for hver kilometer vedkommende reiser, og på fylkeskommunale bussruter dekker billettinntektene under 50 prosent av kostnadene. Ekspress- og flybussene er også miljøvennlige. NoX-utslippet utgjør en sjettedel av en personbil, og ved bruk av biodiesel reduseres utslippet av Co2 med 80 prosent. I tillegg bidrar bussene indirekte til et bedre miljø og mindre kø ved å fremstå som et godt alternativ til bruk av privatbil.

Fylkesrådmannens forslag til retningslinjer setter primært grenser for ekspress- og flybussenes kjøring inn og ut av Trondheim. Blant annet skal ikke ekspress- og flybussene kunne ha avganger nærmere enn 30 minutter i forhold til parallelle buss- og togtilbud, ikke ha reguleringstid på holdeplasser i sentrum og ikke flere enn 10 avganger fra sentrum per time. Dette til tross for at flybussene primært frakter passasjerer til og fra Trondheim sentrum, og reisende med ekspressbussene har ofte Trondheim som start- eller endepunkt.

Busselskapene finner det dessverre uaktuelt å etablere nye ruter med disse begrensningene. Det er også vanskelig å utvide dagens rutetilbud, og man vil være tilbakeholden med å søke om fornyelse av dagens løyver basert på nye retningslinjer.

Fylkesrådmannens forslag harmonerer også dårlig med sentrale politiske signaler. Stortinget vedtok enstemmig en merknad om ekspressbussene i forbindelse med Nasjonal transportplan, hvor man ber regjeringen om å styrke "ekspressbussenes rammevilkår". Regjeringen har fulgt opp dette i handlingsplan for kollektivtransport, hvor den fastslår at nye retningslinjer for tildeling av løyver skal utarbeides basert på en liberal ekspressbusspolitikk.

I stedet for å begrense ekspressbussenes virksomhet burde Trøndelag vurdere hvordan man kan tilrettelegge for et best mulig kollektivtilbud totalt sett. Ekspressbussene, tog og anbudsbaserte bussruter bør ikke ansees som konkurrenter, men som komplementære. Dermed blir det samlede kollektivtilbudet mer attraktivt, kostnadseffektivt og konkurransedyktig i forhold til privatbiler. En slik tilnærming vil passasjerene, distriktene, reiselivet, miljøet og skattebetalerne tjene på.

  Tord Lien, Regiondirektør, NHO Trøndelag                                                                                                            Jon H. Stordrange, administrerende direktør, NHO Transport

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: