Positivt fra Samferdselsdepartementet

Foto: JVB.

Samferdselsdepartementet publiserte i sommer sin handlingsplan for kollektivtransport. NHO Transport skriver i sitt oppfølgingsnotat at foreningen er positiv til planen, som er konkret og virkelighetsnær.

Nasjonal transportplan ble vedtatt av Stortinget i juni i fjor, og handlingsplanen konkretiserer hvordan departementet skal følge opp Nasjonal transportplan på kollektivsiden. Handlingsplanen er egentlig et internt arbeidsdokument for departementet og sendes dermed ikke på formell høring. NHO Transport har likevel valgt å sende noen kommentarer til departementet.

- Selv om NHO Transport er positiv til planen, avdekker den to dilemmaer på kollektivsiden. For det første blir planen litt uforpliktende og gir ingen indikasjon på når ulike tiltak skal igangsettes og ferdigstilles, noe som skyldes avhengigheten av årlige bevilgninger via statsbudsjettet. For det andre har departementet begrenset innflytelse over viktige avgjørelser på kollektivfronten siden ansvaret ligger på fylkeskommunalt nivå, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Vekt på fremkommelighet

Han tilføyer imidlertid at departementet bruker alle tilgjengelige virkemidler for å påvirke fylkeskommunale beslutninger i riktig retning. Blant annet vil man bruke Byvekstavtalene for å få fylkene og kommunene til å prioritere effektiv arealutnyttelse rundt kollektivårer og knutepunkter.

- Handlingsplanen legger sterk vekt på fremkommelighet, noe som er viktig både for å øke produktiviteten og attraktiviteten til kollektivtrafikken. Man innser også at fylkeskommunene trenger mer midler til kollektivdrift etter hvert som antall reisende øker, men dette er også knyttet til krav om økt fremkommelighet og dermed produktivitet, sier Stordrange.

Kontantfrihet

NHO Transport er også glad for at departementet er positive til kontantfrihet fordi kontanthåndtering både forsinker bussene og utgjør en potensiell sikkerhetsrisiko. Foreningen foreslår dermed et felles forsøksprosjekt i enkelte fylkeskommuner eller på visse ruter. Man bør da kunne få dispensasjon fra finansavtalelovens § 38 om kontanter som betalingsmiddel.

- Foreningen deler også departementets ambisjonsnivå på miljø- og klimasiden, men man har ikke innsett at biodiesel de kommende årene er eneste alternativ for å få ned utslippene ved langdistansekjøring. Det vil fortsatt være en utfordring å få tak i nok bærekraftig biodiesel til en overkommelig pris, sier Stordrange.

Nye retningslinjer for ekspressbussløyver

Handlingsplanen slår samtidig fast at departementet ønsker en liberal ekspressbusspolitikk, noe som medfører at ekspressbussene skal kunne operere ganske fritt. Nye retningslinjer for fylkeskommunenes behandling av løyvesaker er dermed under utarbeidelse.

- Dette er gledelige signaler. Forslaget til ny løyvepolitikk i Trøndelag viser at mer konkrete retningslinjer er nødvendige. I tillegg er departementet opptatt av at Avinor skal gi Flybussene en god behandling slik at andel kollektivreisende til og fra lufthavnene skal øke, hevder Stordrange.

Mangler omtale av turbuss

Handlingsplanen inkluderer ikke tiltak for taxi-næringen siden departementet vil komme med forslag til endringer i taxi-reguleringene i slutten av september. NHO Transport etterlyser imidlertid omtale av turbussektoren, som må ansees som et kollektivmiddel for større grupper og som en viktig beredskapsmessig løsning når andre kollektivmidler blir satt ut av drift på grunn av uvær og akutte eller planmessige driftsavbrudd. På dette feltet er både en innstramming av kabotasjereglene og innføring av obligatorisk merverdiavgiftsregistrering viktige tiltak.

- Det mest positive ved planen er at denne er virkelighetsnær og ikke bygger på at nye og ukjente teknologiske fremskritt skal løse alle kjente problemstillinger. Samtidig er man heldigvis opptatt av å innhente mer kunnskap om teknologisk utvikling, tilpasse regelverket og åpne for utprøvingsprosjekter, avslutter Stordrange.

Les NHO Transports notat her:

Les Samferdselsdepartementets handlingsplan her:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: