Unødvendige uklarheter om Trafikkpakke 1

Anbudsfristen for fremtidig drift av Sørlandsbanen med sidespor utløper 1. mars. Jernbanedirektoratet vil imidlertid ikke gi konkrete rammer for hvem som skal ha ansvaret for påløpte forpliktelser overfor arbeidstakerne på overtakelsestidspunktet.

Ved virksomhetsoverdragelser er overdragende part og erverver solidarisk ansvarlige for påløpte forpliktelser overfor arbeidstakerne på overdragelsestidspunktet. Ved bussanbud har det vært lagt til grunn at overdragende part har ansvaret for slike forpliktelser, men dette fremkommer ikke av Jernbanedirektoratets anbudsgrunnlag eller noe utkast til overdragelsesavtale.

Nekter å svare

Det har vært stilt fire ulike spørsmål om dette fra de prekvalifiserte selskapene, men Jernbanedirektoratet har nektet å svare på spørsmål knyttet til selve virksomhetsoverdragelsen etter 2. februar. Skulle ny operatør måtte dekke slike kostnader, kan det søkes om regress hos den overdragende part. Det vil imidlertid være en viss usikkerhet knyttet til et slikt krav, som det både kan ta lang tid og kreve store ressurser å inndrive.

- Det er uforståelig for oss at ikke Jernbanedirektoratet har eliminert denne usikkerheten ved å klargjøre ansvaret for forpliktelsene lenge før anbudsfristen. På den måten risikerer man å få dyrere anbud enn nødvendig fordi en potensiell ny operatør vil prise inn hele eller deler av kostnadene i sine anbud, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Konkurransevridende

NHO Transport har på denne bakgrunn sendt et eget brev til Jernbanedirektoratet 13. februar, som ble besvart 15. februar. Direktoratets svar var dessverre langt fra klargjørende, og NHO Transport sendte dermed en ny henvendelse 16. februar. Foreningen forventer nå at direktoratet kommer med klare retningslinjer for hvordan forpliktelsene skal ivaretas, noe som bør gjøres raskt av hensyn til anbudsfristen.

- NHO Transport har i begge brevene påpekt at dagens uklarheter kan skape en konkurransevridning til NSBs fordel. NSB har så langt driftet Sørlandsbanen og må dermed på løpende basis ha avsatt midler til å dekke de aktuelle forpliktelser. Disse er dermed tilgjengelige for NSB og har blitt avsatt i en periode med en høy offentlig støtteandel, sier Stordrange. 

Store beløp

Eventuell overdragelse til ny operatør skal skje i begynnelsen av juni 2019. På dette tidspunktet har de ansatte krav på å få utbetalt feriepenger for 2018 og ha opptjent feriepenger for de fem første måneder av 2019.

- NHO Transport har ikke tilgang til anbudsgrunnlaget siden dette er konfidensielt og kun tilgjengelig for prekvalifiserte selskaper. Men hvis det eksempelvis dreier seg om 300 ansatte med gjennomsnittslønn på kr 600.000 i året, vil feriepengekravet for 2018 ligge på rundt 17 millioner. I tillegg vil opptjente feriepenger for 2019 utgjøre bortimot åtte millioner. Så kommer dekning av eventuelle bonuser og ukompensert arbeidstid på toppen, avslutter Stordrange.

 

 

 

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: