Et felles innspill – prioriter kollektivtrafikken i NTP

Publisert

Bildet viser to busser ved holdeplass

Foto: NHO Transport

Regjeringen legger frem sitt forslag til ny Nasjonal transportplan i mars, og alle organisasjoner innen den fylkeskommunale kollektivtrafikken har sendt et felles innspill om et kollektivløft. Organisasjonene trekker frem behovet og fordelene ved økt satsing på kollektivtrafikken.

Notatet, som er sendt til Samferdselsdepartementets politiske ledelse, henviser til ulike utredninger om betydningen av økt satsing på kollektivsektoren. Blant annet har Transportøkonomisk institutt påpekt i en rapport fra høsten 2023 at en slik satsing vil gi store samfunnsmessige gevinster økonomisk og sosioøkonomisk, pluss de miljø- og klimamessige fordelene.  

- Organisasjonene sendte selvsagt inn lengre høringssvar i forbindelse med den offisielle høringsrunden i fjor sommer, men vi har sett det som formålstjenlig å sende et kort og oppsummerende notat om et kollektivløft i forbindelse med departementets avsluttende arbeid. Dessuten gir det ekstra tyngde når alle ledd i verdikjeden stiller seg bak. Det har vært viktig å få frem at kollektivsektoren trenger langsiktig og tilstrekkelig finansiering, og vi er klare på at dette kan komme på bekostning av veiutbygging siden økte kollektivandeler vil redusere behovet for ny veikapasitet med uønskede naturinngrep, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Behovet for økt samordning innen kollektivsektoren blir også trukket frem som tiltak for å øke brukervennligheten og effektiviteten. Dette dreier seg om samordning mellom ulike transportmidler og ved bestilling av offentlig finansiert bestillingstransport. I tillegg etterlyses et sterkere samarbeid mellom kollektivaktørene, og et sentralt organ må ta initiativ til dette og i fremstå som forkjemper for kollektivsektorens behov og utvikling.

- Transportøkonomisk institutt skriver i sin rapport at økt frekvens og kortere reisetid er viktigste tiltak for å få flere til å reise kollektivt, og på denne bakgrunn blir fremkommelighetstiltak understreket i notatet. Bedre fremkommelighet vil ikke bare redusere reisetiden, men også bidra til økt frekvens fordi samme buss kan kjøre samme rute flere ganger innenfor en gitt tidsramme. Dermed øker kollektivtrafikkens produktivitet og effektivitet, men dette krever at tydelige politiske føringer for at kollektivtrafikken skal prioriteres, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde.

Behovet for økt rekruttering av bussjåfører blir også omtalt i organisasjonenes innspill. Notatet viser til at Storbritannia har gode erfaringer med felles rekrutteringstiltak i regi av sentrale myndigheter, regionale kollektivselskaper, operatørnivå og arbeidstakersiden.

Les innspillet her:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: