Korrigert rundskriv om egenerklæring for løyvehavere

Publisert

Bildet viser en taxiholdeplass

Foto: Eskil Sæterlien

Dette rundskrivet korrigerer rundskriv av 8. desember. I egenerklæringsskjemaet er det satt inn et nytt punkt om foretaksnavn og organisasjonsnummer.

I henhold til yrkestransportforskriften § 48c skal løyvehaver, før løyvet settes i drift, dokumentere for løyvemyndigheten at kjøretøy som skal benyttes i virksomheten er registrert som drosje i kjøretøyregisteret og at taksameter er installert i kjøretøyet. Videre skal kjøretøyet ha merking og taklampe med mindre løyvehaver har fått dispensasjon fra kravene.

Gjennom dette rundskrivet fastsetter departementet at løyvehaver, før løyvet settes i drift, skal sende inn vedlagte egenerklæring til den løyvemyndigheten som har utstedt løyvet. Følgende dokumentasjon skal være vedlagt egenerklæringen:

  • Kopi av vognkortet som viser at kjøretøyet er registrert som drosje, og
  • Kopi av kvittering for at melding om installasjonskontroll for taksameter er sendt til Justervesenet

Gjennom egenerklæringen skal løyvehaver godtgjøre at vilkårene for å drifte løyvet er oppfylt.

Les rundskrivet fra Samferdselsdepartementet her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: