600 millioner til fylkeskommunal kollektivtrafikk og 50 millioner til ekspressbussene

Publisert

Regjeringen foreslår å øke årets bevilgninger til den fylkeskommunale kollektivtrafikken med 600 millioner. Disse midlene skal gå til å dekke tapte billettinntekter i første kvartal av 2022. I tillegg foreslås en ny bevilgning på 50 millioner til ekspressbussene.

Dette fremgår av en Stortingsproposisjon fremlagt under "Kongen i statsråd" i formiddag. Proposisjonen omhandler ekstra bevilgninger utover statsbudsjett for å kompensere tapte inntekter på grunn av dagens smitteverntiltak.

Vurderer størrelsen
- Det er positivt at regjeringen bevilger ekstra midler til kompensasjon til fylkeskommunene for tapte billettinntekter i årets tre første måneder, men det spørs om beløpet er tilstrekkelig. Gjennomsnittlig tap per kvartal har så langt under pandemien ligget på en milliard, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Han tilføyer at NHO Transport vil ha et snarlig møte med oppdragsgiverne via Kollektivtrafikkforeningen for å diskutere om det skal sendes en felles henvendelse til Stortinget for å anmode om at beløpet økes. Det er ventet at Stortinget vil behandle saken allerede kommende uke.

Gledelig med midler til ekspressbussene
- Det er svært positivt at regjeringen foreslår 50 millioner i tilskuddsordningen til ekspressbussene frem til 31. mars. Dette tyder på at regjeringen mener alvor med omtalen av ekspressbussene i Hurdalplattformen, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde.

Ifølge Hurdalplattformen vil regjeringen: Legge til rette for at ekspressbusser skal spille en viktig rolle i kollektivtilbudet. Det er sjelden at ekspressbussene blir særskilt omtalt i en regjeringsplattform.

Ingen uventede endringer i kompensasjonsordningen
Regjering la også frem forslag til endringer i lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall eller den såkalte kompensasjonsordningen. Ikke uventet holder regjeringen fast på at eventuell støtte skal tilbakebetales hvis virksomheten går med overskudd i tilskuddsåret eller betaler utbytte til eierne.

- Det er heller ikke denne gangen gjort endringer for å fremme likebehandling av finansieringsformer. Det samme gjelder ulik behandling basert på organisasjonsstruktur. Vi har tatt opp dette ved flere anledninger og senest i vårt høringssvar av 3. januar. NHO støttet også vårt syn i sitt høringssvar, men man taler visst for døve ører i denne saken, avslutter Stordrange.

Konkret omtale
Les omtalen av den fylkeskommunale kollektivtrafikken i Kommunal- og distriktsdepartementets kapittel:

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen på posten med 600 mill. kroner til kompensasjon for inntektsbortfall i kollektivtrafikken. Antall reisende med fylkeskommunal kollektivtrafikk er fortsatt sterkt redusert på grunn av pandemien. Gjeldende smitteverntiltak, bl.a. bruk av hjemmekontor og anbefalinger om å holde avstand, medfører at færre reiser med fylkeskommunal kollektivtrafikk. Regjeringen foreslår derfor at fylkeskommunene kompenseres for reduserte inntekter fra fylkeskommunal kollektivtrafikk som følge av pandemien ut mars 2022. Kompensasjonen vil bli fordelt på bakgrunn av opplysninger fra fylkeskommunene om dokumentert inntektsbortfall i kollektivtransporten i tråd med tidligere praksis.

Les omtalen av ekspressbussene i Samferdselsdepartementets kapittel:

Regjeringen foreslår å bevilge 50 mill. kroner til en tilskuddsordning til kommersielle buss- og båtruter som følge av smitteverntiltak. En slik ordning gjaldt ut 2021. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til virussituasjonen og hvordan gjeldende smitteverntiltak vil påvirke inntektsgrunnlaget til ekspressbusser. Det foreslås derfor å videreføre tilskuddsordningen ut mars 2022.

  • Jon H. Stordrange
  • Administrerende direktør

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: