Få endringer i revidert nasjonalbudsjett

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

Finanskomiteens innstilling i forkant av Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett 18.06.21 er nå klar. Det er alt i alt få endringer i forhold til regjeringens forslag. Det er heller ingen justeringer av betydning for persontransportnæringen.

Hovedinnholdet i komiteens flertallsinnstilling ble kjent allerede da regjeringspartienes og Fremskrittspartiet presenterte sin budsjettavtale 06.06.21. Siden disse partiene har flertall, danner deres avtale grunnlaget for komiteens flertallsinnstiling. Denne budsjettenigheten medførte blant annet at Fremskrittspartiet fikk gjenomslag for krav om reduserte bom- og ferjetakster. I tillegg ble avgiftene på ikke-alkoholholdig drikke fjernet, noe som skal "demme opp" for grensehandel etter hvert som reiserestriksjonene blir moderert.

Økning av frie midler til fylkeskommunal kollektivtrafikk
- Som kjent, forslo regjeringen å øke kompensasjonen til fylkeskommunene for tapte billettinntekter innen kollektivsektoren med 1.531 millioner. Estimater viste at denne tilleggsbevilgningen ville dekke inntektstapet til utgangen av august. Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport anmodet dermed Stortinget om å øke tilleggsbevilgningen, noe som ikke ble etterkommet. Imidlertid offentliggjorde Kommunaldepartementet 04.06.21 at den fylkeskommunale kollektivtrafiken får tildelt 881 millioner av såkalte "frie midler". Fylkeskommunene har dermed fått tilstrekkelig kompensasjon til å dekke inntektstapet til midten av oktober, sier adminsterende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Han tilføyer at estimatene for tapte billettinntekter er basert på antall reisende og betalende så langt i år. Det er imidlertid grunn til å anta at antall reisende vil øke etter hvert som vaksineringene intensiveres og ulike restriksjoner modereres. I tillegg vil nok flere betale når fordøren åpnes igjen.

Finanskomiteen gir klart uttrykk for at smittesituasjonen fremdeles er uklar og usikker. Den anmoder på denne bakgrunn regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med forslag til ytterligere forlengelse og forsterking av ulike tiltak hvis dette viser seg nødvendig.

127,7 millioner til ekspressbussene

- Det er også positivt at Stortingets finanskomite har opprettholdt forslaget om å øke kompensasjonen til ekspressbussene med 27,7 milioner slik at disse aktørene i alt vil ha en tilskuddsramme på 127,7 millioner i 2021. Denne ordningen vil vare til og med 01.11.21. Komiteen støtter også forslaget om å beholde redusert merverdiavgiftssats på seks prosent for persontransport til utgangen av september, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde.

Den generelle kompensasjonsordningen forlenges også til og med 30.09.21. Det gjøres imidlertid noen mindre justeringer av regelverket for ordningen.

- Kompensasjonsordningen er viktig for tur- og flybussaktørene, og for dennne delen av bransjen kan det nok være behov for å forlenge ordningen utover 31.10.21. For øvrig har Senterpartiet igjen tatt til orde for å endre ordningen slik at leasing- og egen- eller bankfinansiering likestilles, med de får ikke gehør for dette hos de øvrige partiene, sier Stordrange.

Ingen avklaring for drosjene
Drosjenæringen kunne nok forventet en avklaring på hva kompensasjonsordningen skal dekke. Mens den tidigere kompenserte hele tilknytningavgiften, vil Brønnøysundregisteret nå kun dekke deler av avgiften knyttet til it-relaterte kostnader.

- Det står ingen ting om denne problemstillingen i komiteinnstillingen så langt vi kan se. En endring på dette punktet har dermed ikke blitt møtt med særlig interesse. På den annen side foreslår Senterpartiet å kutte taksameteravgiften, som utgjør kroner 2.350 kroner per år, men dette har heller ikke fått støtte fra øvrige partier, avslutter Stordrange.

Komiteinnstillingen kan leses her.  

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: