Kollektive løsninger er best for klimaet

I innspillet til regjeringens stortingsmelding om klima foreslår NHO Transport at det utformes en klimastrategi for hele persontransporten i Norge. Utslippene må reduseres på en samfunnsøkonomisk effektiv måte. Samspillet mellom ulike fremkomstmidler, faktiske virkemiddelkostnader og globale klimaeffekter i et livsløpsperspektiv bør vurderes i strategien.

NHO Transport deltok på klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatns innspillsmøte 02.06.20 og har sendt skriftlige innspill til hvordan stortingsmeldingens mål om å kutte utslippene med 45% innen 2030 kan nås. Meldingen skal presenteres i løpet av 2020.

Unngå økt trafikk og utslipp
- Økte kollektivandeler er et sentralt virkemiddel for å redusere klimagassutslippene fra hele persontransporten. Kollektivtrafikken, i kombinasjon med bildelingstjenester, sykkel og gange, samt bedre utnyttelse av ny teknologi, vil sikre god mobilitet og redusere det totale behovet for kjøretøy, sier næringspolitisk sjef Jofri Lunde i NHO Transport, og legger til at kollektivtrafikkens konkurransekraft må styrkes.

I Klimakur 2030, som fagetatene presenterte tidligere i år, utvides personbilparken i Norge med 400 000 biler i perioden 2020-2030, mens antall kollektivreiser er holdt konstant.

- En klimapolitikk med sterke insentiver om å øke personbilparken, selv om den blir elektrifisert, er ikke bærekraftig og i tråd med de langsiktige globale klimamålene, sier Lunde.

Seks anbefalinger til klimapolitikken
NHO Transport mener følgende bør legges til grunn i klimapolitikken:

• All persontransport må bidra til en sirkulær økonomi og i fremtiden ha null eller lave utslipp gjennom livsløpet. For å måle utviklingen bør man ta i bruk livssyklusanalyser på de kjøretøyene som fases inn.

• Også når man har oppnådd overgang til nullutslippskjøretøy, er det viktig å bidra til en effektiv trafikkavvikling, spesielt i byområdene.

• Den offentlige virkemiddelbruken bør dreies bort fra å stimulere til økt privat bilhold gjennom en kraftig subsidiering av elbiler, og over på områder som fører til mer sykkel og gange; deling av personbiler; og god utnyttelse av et økt kollektivtilbud.

• Fremkommeligheten for kollektivtrafikken må bedres, fordi det øker passasjerenes nytte og reduserer samfunnets reisekostnader. Bussene kommer raskere frem hvis elbilenes rett til å bruke kollektivfelt fjernes.

• Ulempene ved å klare seg uten egen privatbil må reduseres ved at det legges til rette for et godt kollektivtilbud i kombinasjon med bildelingsordninger og gode digitale løsninger for sømløs mobilitet. Ekspressbusser bør ta en økende andel av fjerntransporten i kombinasjon med bildelingsordninger.

• Holdningskampanjer som stimulerer til nye holdninger og endret atferd bør gjennomføres for å stimulere til bruk av kollektive løsninger sammen med sykkel og gange. Strukturell og sosial innovasjon er nødvendig for å utnytte mulighetene som finnes til å redusere de globale klimagassutslippene.

På møtet med Rotevatn fremhevet NHO Transport også biodrivstoffets betydning for busstransportens fornybarandel. Avgiftsendringen fra 01.07.20 er svært uheldig fordi man står i det reelle valget mellom å redusere kollektivtilbudet eller erstatte biodrivstoffet med fossilt drivstoff.

Les NHO Transports innspill til den kommende klimameldingen.

Les NHO Transports høringsuttalelse til Klimakur 2030.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: