Løyvefritak for småskala turistvirksomhet: Presiserer reglene

Nyhet, Taxi, Turbuss

Publisert

Det har blitt etterspurt tydeligere retningslinjer for tildelingen av løyvefritak for småskala turistvirksomhet. Departementet presiserer nå reglene.

Samferdselsdepartementet åpnet i 2017 for at småskala turistvirksomheter kan søke om å få innvilget løyvefritak for persontransport. Det har siden vært en rekke virksomheter som har ønsket å benytte seg av ordningen. Flere har derimot reagert på at saksbehandlingen blant fylkeskommuner ikke alltid har vært i tråd med rundskrivet som ble sendt fra departementet. Det er disse reglene som nå presiseres. 

I brevet fra Samferdselsdepartementet står det blant annet følgende:

Hvilke fylkeskommune er kompetent organ?

  • Det er den fylkeskommune hvor den aktuelle transporten skal foregå som skal treffe vedtak ved søknad om løyvefritak. Når transporten krysser en fylkesgrense, men den vesentligste delen av transporten foregår innenfor ett annet fylke, gjelder også utgangspunktet om at fylkeskommune hvor den vesentligste av transporten skal foregå skal treffe vedtak ved søknad om løyvefritak. I slike tilfeller må den kompetente fylkeskommune innhente uttalelse fra den andre fylkeskommunen. 

Hva hvis transporten krysser flere fylkesgrenser?

  • Departementet presiserer at formålet med å etablere ordningen i første rekke vært basert på lokale transporter, der aktørene henter sine kunder på steder (kollektivknutepunkter o.l.) som er naturlige i forhold til det området der transporten skal foregå.
  • Departementet presiserer at spørsmålet om dispensasjon av krav om løyve som gjelder transportstrekninger som krysser mer enn en fylkesgrense ikke omfattes av nevnte rundskriv. Eventuelle søknader om løyvefritak behandles på vanlig måte av departementet etter den generelle bestemmelsen i yrkestransportforskriften § 23. jf. yrkestransportloven § 21.

Hva er småskala turistvirksomhet?

  • Begrepet er ikke gitt et annet innhold mht. størrelse enn at det kan innvilges inntil 5 løyvefritak for det enkelte foretak. Det er ikke relevant å vurdere størrelse på foretaket i form av omsetning eller antall ansatte mv. Begrensningen på inntil 5 løyvefritak pr. foretak gjelder generelt og inkluderer løyvefritak som er gitt av ulike fylkeskommuner der samme foretak driver slik transport i flere fylker. Dette innebærer at et foretak ikke kan få løyvefritak for mer enn 5 kjøretøy totalt i hele landet.

Generelt om ordningen:

  • Departmenetet presiserer også at virksomheter som får løyvefritak skal levere en transport som er en underordnet tilleggsytelse i forhold til det arrangementet som skal leveres. Det er også en forutsetning at foretaket som får løyvefritak selv må stå som arrangør av det samlede produktet, enten det inkluderer guiding, servering, overnatting mv. I de tilfeller hvor andre foretak leverer sistnevnte ytelser til kunden og gjør avtale med transportøren, regnes dette som et rent transportoppdrag som faller utenfor ordningen.

NHO Transports synspunkter:

NHO Transport har i forkant av rundskrivet uttalt seg negativt til ordningen hvor småskala turistvirksomheter kan få innvilget løyvefritak.

Foreningen er likevel positiv til at saksbehandlingsreglene nå presiseres, og bekreftelse på at det må gjennomføres en vanlig høringsrunde før hvert enkelt vedtak fattes. Det fremgår at hver søknad må innhente uttalelse fra NHO Transport, samt andre forbund på regionalt nivå før et eventuelt løyvefritak kan innvilges. Foreningen har vært særlig opptatt av konkurransevridningen mot eksisterende løyvehavere, og vil fremover vurdere denne konkurranseflaten i samråd med medlemsbedriftene i fremtidige høringer.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: