Rekruttering og kompetanse

"Følg drømmen, ikke strømmen" er en kampanje som skal få flere unge til å velge en jobb som yrkessjåfør, #bliyrkessjåfør. Foto: Trond Helge Henriksen.

Vi trenger flere dyktige sjåfører

De politiske målsettingene i Norge om at trafikkveksten, spesielt i byene, skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange gjør at man forventer sterk økning i behovet for persontransporttjenester i framtiden. Urbanet Analyse publiserte i januar 2017 en undersøkelse utført for NHO Transport, som viste at det er behov for 1000 nye bussjåfører årlig fram til 2030. I beregningen ligger forventet økt passasjervolum, at høy gjennomsnittsalder hos dagens sjåfører vil medføre stor naturlig avgang i kommende år, mens ny teknologi med autonome kjøretøyer vil få liten betydning for sjåførbehovet på kort sikt. NHO Transport arbeider aktivt med å få flere til å velge yrkessjåførfaget, og å lette tilgangen til yrket:

  • Politisk gjennomslag for utdanningsstøtte gjennom Lånekassen for voksne kandidater til sjåføryrket fra høsten 2018
  • Medlemsbedrifter deltar i lokale rekrutteringsarbeid i samarbeid med blant annet oppdragsgivere, opplæringskontorer, myndigheter og utdanningsinstitusjoner. Det er også iverksatt et eget ambassadørprogram sammen med samarbeidspartnere.
  • Medlemsbedrifter deltar i NHOs eget rekrutteringsprogram Ringer i Vannet og Vi Inkluderer.
  • Gjennom en prøveordning, som startet i 2012, fikk 18 åringer med lærekontrakt førerett for buss i læretiden. Ordinær aldersgrense er 21 år. Dette ga mulighet for å rekruttere unge som tar fagutdanning i videregående skole

Les om utdanningsveier til sjåføryrket her 

Bussjåfører trives og blir i yrket

Bussjåfører har en ansvarsfull, serviceorientert og variert arbeidshverdag. En undersøkelse fra Fafo publisert i 2017 viser at bussjåfører over 60 år blir i jobben, og de trives der. 

Bransjens kompetansesatsning

Sjåføren er bedriftens ansikt utad. God fagkompetanse blant yrkessjåfører er viktig for å kunne yte den nødvendige servicen overfor kundene og håndtere et stadig mer komplekst trafikkbilde.

Medlemsbedriftene i NHO Transport har tilrettelagt for å heve kompetansen hos de ansatte. Ut fra Bussbransjeavtalen ble det laget et opplæringssystem, som også gir lønnsheving. Dette har svært mange sjåfører gjennomført siden 2007.

NHO Transport tilbyr et yrkesteorikurs beregnet på voksne sjåfører som ønsker å ta fagbrev, samt en teoritest som skal bekrefte den kompetansen som er tilegnet gjennom den obligatoriske etterutdanningen for yrkessjåfører. Få informasjon om kurset ved å sende mail her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: