Vellykket turbusseminar

Publisert

Bildet viser et møterom med møtedeltakere

Foto: Eskil Sæterlien

Den 1.-2. november 2023 arrangerte NHO Transport turbusseminar på Radisson Red ved Oslo lufthavn. På agendaen stod blant annet oppsummering av årets sesong, kabotasje, kjøreseddel og en orientering om den svenske turbussnæringen. Det ble også nedsatt et turbussutvalg for å sikre samarbeid og forankring av foreningens videre bransjepolitiske arbeid.

NHO Transport har i flere år arrangert det tradisjonelle høstseminaret for turbussbransjen. Bransjetreffet ble innledet med en oppsummering av årets sesong. Vi erfarer at det gjennomgående har vært en god og hektisk sesong i turbussnæringen i Norge. Det har vært lengre skuldersesonger i år, noe som har gjort at aktiviteten har vært opprettholdt på et høyt nivå ut oktober måned.

Kartlegging av persontrantransportkabotasje

Svein Thompson fra Stakeholder AS presenterte deres kartlegging av persontrantransport kabotasje, gjort på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. I rapporten er det foreslått å erstatte begrepet "midlertidig" med inntil 20 dagers sammenhengende opphold på norsk territorium, deretter ti dager utenfor norsk territorium. Innenfor 20-dagersperioden skal det være tillatt med maksimalt fire oppdrag. Kabotasjekjøring i Norge kan ha stor effekt på lønnsomheten og lønns- og investeringsevnen hos de norske aktørene, selv om den utgjør en liten del av samlet turbussvirksomhet i Norge.

Kjøreseddel

Statens vegvesen og Politidirektoratet utreder nå et nasjonalt kjøreseddelregister.  NHO Transport har særlig det siste året fått tilbakemelding fra medlemsbedrifter om tid- og stedvis store utfordringer med lang behandlingstid for søknader om kjøreseddel. Dette er blant annet et problem for bedriftenes rekrutteringsprosess, siden dagens regelverk tilsier at man må ha fullført føreropplæringen før man kan søke om kjøreseddel. NHO Transport tok derfor et initiativ ovenfor etaten høsten 2023 der vi ba om dialog i det pågående utredningsarbeidet. På turbusseminaret mottok foreningen innspill fra turbussnæringen om deres erfaringer med kjøreseddel, som ble videreformidlet i et senere møte med etatene.

Status i turbussnæringen i Sverige

Oscar Sundås fra Sveriges Bussföretag orienterte om status i turbussnæringen i Sverige. De har nylig lagt bak seg et lønnsoppgjør for buss, med historisk lønnsøkning på 7,4% over den toårige avtalen. Videre er det foreslått et nytt reisegarantisystem i Sverige og ny strengere miljøsone foreslås innført i sentrale deler av Stockholm. Aktuelle EU-spørsmål er stadig begrensningen på 50 kilometer for unge fører, i tillegg til særskilte kjøre- og hviletidsregler for bestillingstrafikk der det nå foregår forhandlinger i EU-parlamentet. Sverige er også i stor grad påvirket av sjåførmangel og rekrutteringsutfordringer. En årlig undersøkelse blant medlemmer på bestillingstrafikk viser at omtrent 70% av de spurte har takket nei til oppdrag én eller flere ganger som følger av sjåførmangel.

Lønnsoppgjøret 2024

Jon H. Stordrange ga en orientering om kommende lønnsoppgjør, våren 2024. Turbussmedlemmene ble oppfordret til å sette seg inn i dagens bestemmelser om turbilkjøring (§ 10) for å se om de har innspill til innholdet i dagens bestemmelser. Henvendelser kan sendes inn til foreningen innen midten av mars 2024.

Turbussutvalg

På samlingen ble det bestemt og nedsatt et turbussutvalg. Formålet med utvalget er å sikre en god kontaktflate og effektiv organisering av foreningens bransjepolitiske arbeid for turbussnæringen. Utvalget vil bestå av følgende personer (og bedrifter):

  • Lasse Aarstrand (Schaus Buss AS)
  • Frode Jenssen (Arnor E. Jenssen Turbusstransport AS)
  • Trond Christoffersen (L/L Setesdal Bilruter)
  • Jan Eirik Dahl (Nordlandsbuss)
  • Jon H. Stordrange (NHO Transport)
  • Eskil Johnsrud Sæterlien (NHO Transport)

Oppsummert en konstruktiv og viktig samling

Denne årlige samlingen er viktig på flere måter. Vi som foreningen stort utbytte av å møte representanter fra medlemsbedriftene våre og høre hva som preger deres hverdag og hvordan NHO Transport kan bidra til å styrke næringens rammevilkår og konkurransekraft. I tillegg tror vi også at medlemsbedriftene selv gleder seg over å kunne møtes fysisk og utveksle erfaringer og bygge relasjoner, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Presentasjoner og oppsummering av samlingen vil bli sendt ut til alle deltakere på seminaret. Send mail til Eskil Sæterlien (mailadresse under) hvis du også ønsker å få dette tilsendt.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: