Statsbudsjettet 2024: Mer til samferdsel

Publisert

Bildet viser stortinget

Foto: NHO Transport v/ Eskil Sæterlien

Støre-regjeringen la frem forslag til nytt statsbudsjett i dag. Fylkeskommunenes økonomi styrkes, og regjeringen vil forhandle om to nye Byvekstavtaler. Det er likevel usikkert om budsjettet vil gi tilstrekkelig finansiering av kollektivtilbudet gitt høyere priser på innsatsfaktorer og reduserte billettinntekter.

- Det er litt vanskelig å få et totalbilde av hva forslag til statsbudsjett betyr for kollektivtrafikken. Den er avhengig av rammetilskudd gitt av Kommunal- og distriktsdepartementet og en del øremerkede midler i Samferdselsdepartementets budsjett. Denne fragmenteringen bekrefter igjen behovet for en bedre samordning av kollektivpolitikken på sentralt hold, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Regjeringen foreslår å bevilge totalt 91 milliarder kroner til samferdselsformål i 2024. Dette er en økning på 9,7 prosent fra saldert budsjett for 2023. 43,1 milliarder vil brukes til veiformål, mens en tredjedel av budsjettet bevilges til jernbaneformål.

Fylkeskommunal økonomi

Når det gjelder rammetilskuddene fra Kommunal- og distriktsdepartementet, øker disse fra 43,9 milliarder til 48,3, noe som gir en økning på 10 prosent. Departementet fremholder at 1,3 milliarder av dette beløpet er frie midler, men 300 millioner skal kompensere en omlegging i inntektssystemet. Nettobeløpet blir dermed en milliard.

- En vesentlig del av økningen i rammetilskuddet vil nok gå til å dekke lønns- og prisveksten. Det blir jo opp til fylkespolitikerne å prioritere hvordan den resterende delen av økningen skal brukes. Vedlikehold av fylkesveier og styrking av videregående skole er også viktig. Det aktuelle beløpet er uansett ikke stort nok til å dekke forventet finansieringsgap innen den fylkeskommunale kollektivtrafikken, sier Stordrange.

Satsing på byområdene

I 2024 foreslås 7,5 milliarder til byområdene over Samferdselsdepartementets budsjett.

  • Inngåtte byvekstavtaler i Oslo, Bergen, Trondheim og Nord-Jæren følges opp. Det statlige bidraget til de pågående store kollektivprosjekter økes.
  • Fremforhandlede forslag til byvekstavtale for Tromsø følges opp. Regjeringen vil invitere Kristiansand og Nedre Glomma til forhandlinger om å inngå byvekstavtale. I Kristiansand foreslås 215 millioner kroner til tiltak for kollektiv, sykkel og gange, mens tilsvarende beløp i Nedre Glomma er 174 millioner kroner.
  • Belønningsavtalene i Buskerudbyen og Grenland videreføres. Tilskuddsordningen for de fem mindre byområdene blir videreført. Det inkluderer Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen.

- Et attraktivt kollektivtilbud er avgjørende gode bymiljø, og det er positivt at Regjeringen satser på byområdene. Byvekstavtalene bør styrke det politiske målet om nullvekst i biltrafikken til å redusere biltrafikken i byene. Dessuten bør nullvekstmålet utvides til også å gjelde utenfor byene. Det har NHO Transport argumentert for i innspillet til ny Nasjonal transportplan, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport Jofri Lunde.

Drivstoffavgifter, digitalisering og ferjebilletter 

Avgiftene på bensin og diesel settes opp med 15 øre per liter i foreslåtte budsjett. Dieselen kan bli ytterligere 12 øre dyrere per liter fordi kravet om innblanding av biodiesel øker.  

- For personbiler med forbrenningsmotor reduseres trafikksikringsavgiften for å kompensere økte drivstoff- og CO2-avgifter. Driftskostnadene for busser på fossilt drivstoff vil derimot øke, sier Lunde.

Regjeringen foreslår også 150 millioner til teknologiutvikling i Statens vegvesen og til videreutvikling av Enturs digitale tjenester for kollektivreisende. For øvrig videreføres ordningene for billettpriser på riks- og fylkesferjer. Helårseffekten av Regjeringens tiltak de tre siste årene for reduserte ferjebilletter og gratis samband er om lag 1,4 milliarder.

NHO-webinar for medlemmer

NHO inviterer til webinar sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum mandag 9.10.23 kl. 14. Meld deg på webinaret her.

Støre-regjeringen er avhengig av å gå i forhandlinger med SV for å få flertall for budsjettet for 2024 på Stortinget. Les mer om Regjeringens statsbudsjett her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: