Ber Stortinget om et kollektivløft

Publisert

Stortinget

Foto: Jofri Lunde.

Regjeringspartiene og SV innleder nå forhandlinger om endelig statsbudsjett for 2024. Finanskomiteen har ansvaret for disse forhandlingene, og Fagforbundet, Fellesforbundet, Jernbaneforbundet, Kollektivtrafikkforeningen, NHO Sjøfart, NHO Transport og Yrkestrafikkforbundet har sendt et felles notat til komiteen.

Innholdet i notatet er to-delt. I første avsnitt ber organisasjonene om mer penger til den fylkeskommunale kollektivdriften i 2024.

- Passasjerene er på vei tilbake til kollektivtrafikken etter pandemien, og antall reisende er nå på 2019-nivå eller høyere, men billettinntektene er lavere enn tidligere. Samtidig har driftskostnadene økt betraktelig samtidig som den såkalte deflatoren ikke avspeiler kostnadsveksten. Det er dermed behov for å dekke et økende gap mellom inntekter og kostnader. Hvis ikke bevilgningene økes, risikerer man kutt i rutetilbudet. Dette vil selvsagt være veldig uheldig når antall reisende er økende, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Regjeringen skal også legge frem forslag til ny Nasjonal transportplan til våren, og denne skal vedtas av Stortinget på forsommeren. Notatets del to omhandler dermed fremtidig innhold i denne planen.

- Vi foreslår at Stortinget legger visse føringer for regjeringens forslag til ny transportplan ved å fatte et såkalt verbalvedtak, hvor Stortinget ber regjeringen legge opp til et kollektivløft i forslag til plan. Dette kollektivløftet må inkludere en styrking av kollektivtilbudet slik at dette blir mer attraktivt og konkurransedyktig i forhold til bil, noe som er helt nødvendig for at klimamålene skal nås, sier Stordrange.

I notatet legges det vekt på at kollektivsektoren må sikres tilstrekkelig og langsiktig finansiering. I tillegg blir alle fordelene ved å bedre fremkommeligheten understreket, og organisasjonene trekker frem behovet for å samordne offentlige kjøp av persontransporttjenester, styrke sjåførrekrutteringen og forbedre støtteordningene ved overgang til utslippsfri ferjer og hurtigbåter.

- Det er et klart behov for å foreta en del kontroversielle prioriteringer ved behandlingen av ny Nasjonal transportplan. Organisasjonene bak notatet påpeker i denne forbindelse at en styrking av kollektivtilbudet og flere kollektivreisende vil redusere behovet for økt veiutbygging. Man bør dermed frigi midler fra veiprosjekter til styrking og utvikling av kollektivtilbudet, avslutter Stordrange

Les notatet til Stortingets finanskomite her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: