Garantisum for løyver 2022 og 2023

Publisert

Bildet viser en buss

Foto: Eskil Johnsrud Sæterlien

Garantisummen for løyve holder seg stort sett på et stabilt nivå. For 2023 må man stille med garanti på kroner 95 000 for det første løyvet og kroner 53 000 for påfølgende løyve.

Etter forskrift 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften) § 7 skal søker ved søknad om løyve legge frem en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap på en kroneverdi tilsvarende 9000 euro. For løyver ut over dette gjelder en kroneverdi tilsvarende 5000 euro for hvert løyve.

I perioden fra 1. januar 2023 til 31. desember 2023 er garantisummen etter avrunding satt til 95 000 kr for det første løyvet og 53 000 kr for de påfølgende løyvene. Det skal ikke gjøres endringer i eksisterende garantier, bortsett fra i tilfeller ved ombytting av garanti.

Ombytting av garanti

Når en garanti avløser en annen, regnes dette for ombytting av garanti. Dette gjelder både ved skifte av garantist og ved opptrapping og nedtrapping av antall løyver. Ved ombytting av garanti må garantisummen regnes på grunnlag av de nye garantisummene for alle løyvene til løyvehaveren.

Garantierklæring ved årsskiftet 2022/2023

Søknad om løyve som kommer inn før 1. januar 2023, kan følge den garantisummen som gjaldt på søknadstidspunktet dersom søknaden er komplett.

Søknad om løyve som kommer inn etter 1. januar 2023, må bruke garantisum for 2023.

Les rundskrivet fra Samferdselsdepartementet her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: