Ny lov gir utvidede rettigheter ved pakkereiser

Regjeringen la fredag 23 mars frem en lovproposisjon til ny pakkereiselov for Stortinget. Bransjen har blitt hørt på flere punkter

Fra sommeren 2018 går det mot utvidede rettigheter for passasjerer som gjennomfører pakkereiser og såkalte sammensatte reisearrangement. Pakkereisedirektivet (2015/2302/EU) har sitt utspring i EU og erstatter tidligere pakkereisedirektiv (1990/314/EØF). Formålet med det nye direktivet er å bidra til at det indre markedet fungerer tilfredsstillende, og oppnå et godt forbrukervern. NHO Transport er fornøyd med forslaget som nå er presentert for stortinget, og mener det oppklarer flere ansvarsforhold som er tilpasset dagens marked. 

Nytt begrep - Sammensatte reisearrangement:

Til forskjell fra en pakkereise er et sammensatt reisearrangement definert som minst to forskjellige typer reisetjenester kjøpt til én og samme reise, men som ikke utgjør en pakkereise. Dette betyr i praksis at det ved sammensatte reisearrangementer inngås separate avtaler om reisetjenester med én eller flere næringsdrivende, men slik at avtale om én reisetjeneste er inngått før det inngås avtale om en annen reisetjeneste.

Departementet opplyser om at etter den første avtalen er inngått, og før den reisende inngår en avtale til, som fører til at det opprettes et sammensatt reisearrangement, skal den reisende gis opplysninger om at:

  • Den reisende ikke omfattes av rettighetene som gjelder for pakkereiser
  • Den enkelte tjenesteyter kun er ansvarlig for leveringen av sin egen ytelse
  • Den reisende omfattes av insolvensbeskyttelse

NHO Transport uttrykte i denne sammenheng et ønske om en tydligst mulig definisjon av sammensatte reisearrangement, ettersom dette kan påvirke bedriftenes mulighet til å markedsføre tillegstjenester. Departementet opplyser i lovproposisjonen at ettersom direktivet er totalharmonisert må like tilfeller håndheves likt innenfor EØS-området. Det vil si at uklarheter knyttet til definisjonene må få sin endelige avklaring i EU domstolen.

Spørsmålet rundt definisjonen har stort sett handlet om begrepet "målrettet formidling", som vil avgjøre hvorvidt det foreligger en pakkereise eller sammensatt reisearrangement.  

Formidleransvar:

Som en endring fra det opprinnelige lovforslaget, har bransjen fått gjennomslag for å fjerne det såkalte formidleransvaret. I prinsippet ville en slik ordning ha medført at en formidler av pakkereiser kunne blitt holdt ansvarlig om en reise ikke ble gjennomført som avtalt. Det ble her spilt inn at ettersom arrangøren uansett vil involveres, vil det for kunden kunne være mest praktisk å forholde seg til arrangøren av pakkereisen.   

NHO Transport avga høringssvar til gjennomføringen av pakkereisedirektivet som du kan lese her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: