Senior bussjåfører trives i jobben

Bussjåfører over 60 år blir i jobben og de trives der. Det viser Fafos nye undersøkelse «Trygg trafikk med seniorer», utarbeidet på oppdrag for Senter for seniorpolitikk.

-Dette er en anerkjennelse til arbeidsgiverne i bussnæringen. Det er også et viktig signal til personer som har lyst på eller behov for ny jobb. Bussjåføryrket kan være en god karriere nummer to, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport, og legger til at Lånekassen vil gi støtte til bussjåførutdanningen for voksne personer fra august 2018.

Seniorer som ressurs

Fafo har kartlagt jobbtilfredshet, eventuelle arbeidsmiljøutfordringer, erfaringer og kompetanse og grad av yrkesdeltakelse for bussjåfører, lokomotivførere og konduktører over 60 år.

Noen funn fra undersøkelsen:

  • Det har vært en markant økning i andelen senior bussjåfører. Hver femte bussjåfør er over 62 år, mens lokførere normalt slutter i jobb ved fylte 62.

  • Pensjonsordning og aldersgrense for bussjåfører har stimulert til at flere jobber lenger, mens disse rammevilkårene kan ha bidratt til at lokførere forlater yrkeslivet tidligere.

  • Senior bussjåfører har taklet overgangen til anbud. Bussbransjeavtalen med like lønns- og arbeidsvilkår og reglene for virksomhetsoverdragelse har bidratt til dette. Planene om toganbud skaper usikkerhet for lokførerne.

  • Bussjåføryrket er fleksibelt, sosialt, erfaring gir trygg kjøreadferd og det er mulig å tilpasse skiftordningene til senior bussjåfører. Tilsvarende funn er ikke gjort for lokførere. Arbeidstidsordninger og tidspress for å holde rutetider nevnes som utfordringer for bussjåførene.  

Etterspørsel og betingelser viktig

Persontransportyrket passer for seniorer forutsatt at man har tilfredsstillende helse, trives med å kjøre og/eller er glad i å omgås mange ulike mennesker. Fafo mener etterspørselen etter arbeidskraft i bussnæringen har vært en avgjørende drivkraft. Den enkelte senior føler seg etterspurt og verdsatt til å jobbe videre. Bransjes behov for bussjåfører som er villige til å jobbe på ukurante tider eller steppe inn ved behov er også en del av forklaringen.

Senter for seniorpolitikk synligjør seniorenes ressurser og utviklingsmuligheter i arbeidslivet. Fafos analyse er basert på tidligere forskning, tilgjengelig statistikk og intervjuer med ansatte og ledere.

Les rapporten «Trygg trafikk med seniorer».

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: