Mangelfull rapport om kostnadsutviklingen

Transportøkonomisk Institutt har nylig publisert en rapport med betegnelsen Kostnadsdrivere i kollektivtransporten. Denne er utarbeidet på oppdrag for Kommunenes Sentralforbund. NHO Transport mener at rapporten er mangelfull, og foreningen har dermed i brevs form anmodet Transportøkonomisk Institutt om å vurdere å trekke rapporten tilbake.

Rapporten omhandler all fylkeskommunal persontransport, og NHO Transport har rettet kritikk mot bussdelen av rapporten. Denne gir inntrykk av at det har vært en svært høy kostnadsvekst på operatørnivå de siste årene, men foreningen reagerer på at man kun har analysert bussdriften. Denne er et ledd i en større verdikjede, og det er dermed ikke tatt hensyn til at ansvar, oppgaver og risiko blir flyttet mellom operatør- og bestillerleddet over tid.

 - Vi reagerer også på at Transportøkonomisk Institutt ikke har innhentet operatørenes kommentarer  til kostnadsutviklingen. En representant for en medlemsbedrift står oppført som "annen bidragsyter", men hans korte kommentarer er ikke synlige i rapporten, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

I rapporten hevdes det blant annet at konkurransen om anbudskontraktene har blitt redusert de siste årene. Det påpekes også at mindre anbud gir færre tilbydere.

 - Medlemsbedriftene  kjenner seg neppe igjen i denne beskrivelsen. I tillegg har vi reagert på at man sammenligner kostnader ved gjentatte anbud uten å ta hensyn til endringer ved ny utlysning. Endringer kan både vært knyttet til materiellkrav og endringer i produksjonsvolum og -struktur, påpeker Stordrange.

I tillegg påpeker NHO Transport at man burde analysert hva oppdragsgiverne kunne ha gjort for å bidra til å redusere kostnadsveksten. I hovedrapporten står også følgende:

"Det har også vært store effektiviseringsgevinster i kollektivtransporten, som har fungert dempende på kostnadsveksten. Mye av dette har skjedd gjennom profesjonalisering i fylkeskommunene, bl.a. gjennom etablering av administrasjonsselskap som Ruter, Skyss, AtB osv."

 - Det er mulig at det har vært en effektivisering på oppdragsgivernivå, men det er absolutt ingen analyser i rapporten som understøtter denne påstanden. Vi regner med at Kommunenes Sentralforbund allerede har distribuert rapporten til fylkeskommunene og administrasjonsselskapene. Rapporten kan dermed bli et tema ved fremtidige møter mellom bestillerleddet og bussoperatørene, avslutter Stordrange.  

Les brevet her:

Les rapportene her:

https://www.toi.no/publikasjoner/kostnadsdrivere-i-kollektivtransporten-dokumentasjonsrapport-article34546-8.html

https://www.toi.no/publikasjoner/kostnadsdrivere-i-kollektivtransporten-hovedrapport-article34496-8.html

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: