Transportbransjens rammebetingelser må styrkes

Kollektivtrafikken bør gis best mulig rammevilkår. Slik kan den tilby effektiv mobilitet til flest mulig og bidra til å løse areal- og miljøutfordringene i samfunnet. Gjennom dialog med myndighetene og innspill til høringer deltar NHO Transport aktivt i påvirkning av aktuelle saker, utforming og revidering av lover og forskrifter. Dette inkluderer hvordan EUs regelverk implementeres i Norge.

NHO Transport skal bidra til et attraktivt, kostnadseffektivt og miljøvennlig transporttilbud.

Administrerende direktør Jon H. Stordrange

NHO Transport jobber med å styrke transportnæringens rammebetingelser og konkurransekraft:

  • Et attraktivt og kapasitetssterkt kollektivtilbud forutsetter forutsigbar finansiering via statsbudsjettet. Nasjonal transportplans kollektivsatsing må realiseres. Midler til bymiljøavtalene og til fylkeskommunenes driftskostnader når antall kollektivreiser øker er spesielt viktig.
  • Prioriter fremkommelighet for nyttetransporten slik at kunder og varer kommer raskt frem. Høyere gjennomsnittshastighet for bussen, lastebilen eller banen gir mer kostnadseffektiv produksjon og reduserte utslipp av klimagasser. Kortere reisetid, flere og mer presise avganger gjør det i tillegg mer attraktivt å reise kollektivt.
  • God standard på holdeplasser og terminaler, godt vei- og vintervedlikehold, ITS-løsninger, kontantfri billettering og regulering av personbiltrafikken i byområdene er aktuelle tiltak for bedre fremkommelighet.
  • Skatte- og avgiftspolitikken må være forutsigbar og bidra til at transport- og klimapolitiske mål nås. Drivstoffavgifter og nullsats for merverdiavgift på kollektivbilletter er eksempler på virkemidler.
  • Ekspressbusser og tog bør gis likere konkurransevilkår, til beste for de reisende og skattebetalerne. Det markedsbaserte tilbudet med flybusser og ekspressbusser over lengre strekninger er viktig for reiseliv og distriktene. På lik linje med tog bør de kompenseres for inntektstap til sosiale rabatter, få mulighet til å betjene lokalt reisende, pluss gis fri tilgang til terminaler og ferger.
  •  Taximarkedet er i utvikling. NHO Transport er opptatt av at oppdatert regelverk gir like konkurransevilkår mellom aktørene, bidrar til effektivitet og sikrer et godt tilbud i hele landet. 
  • For turbusser og gods må kabotasjereglene sikre konkurranse på like vilkår og kontrollvirksomheten økes for å sanksjonere useriøse aktører. NHO Transport påvirker blant annet nasjonale myndigheter gjennom Norges deltakelse i den internasjonale veialliansen "Road Alliance". 
Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: