Behov for flere bussjåfører

Innen 2030 må det rekrutteres opp mot 14.000 nye bussjåfører for å dekke transportbehovet når man regner inn naturlig avgang, befolkningsvekst og økt satsing på kollektivtransport. Det er fasiten fra en ny rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på oppdrag fra NHO Transport.

Som en del av arbeidet har Urbanet Analyse gjennomført to spørreundersøkelser blant NHO Transports medlemsbedrifter med formål å kartlegge dagens sjåførstatus og bransjens erfaringer med rekruttering av bussjåfører de siste årene.  Hovedfunnene fra rapporten sier:

  • Bussjåføryrket domineres av eldre menn, to av tre er over 50 år og kun fem prosent er under 32 år. Det betyr at det vil bli en kraftig pensjonsavgang i nær framtid.
  • Forventet befolkningsvekst vil medføre økt etterspørsel etter kollektivtransport.
  • Hvis det politiske nullvekstmålet om at all vekst i reisebehovet i byene skal tas med gange, sykkel og kollektivtrafikk skal oppfylles, vil det kreve en kraftig utvidelse av kollektivtilbudet.

Med en samlet virkemiddelpakke med både restriksjoner og positive virkemidler for nullvekstmålet betyr dette at det trenges 1.000 nye bussjåfører årlig – til sammen 14.000 fram mot 2030.

– Bransjen kan tilby jobb til rundt 1000 nye dyktige bussjåfører årlig. Dette er et viktig budskap til unge som skal velge utdanning, og til voksne kandidater som ønsker omskolering eller annet yrke, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

Selvkjørende busser testes allerede ut i flere norske byer, og betydningen av ny teknologi er berørt i den nasjonale analysen av sjåførbehovet. Foreløpig er dette mest aktuelt for små matebusser inn mot et kapasitetssterkt kollektivsystem. Dersom 10 prosent av bussene blir selvkjørende vil det redusere det estimerte sjåførbehovet med kun 1.000 sjåfører fram mot 2030.

Urbanet Analyse – Rapport 88/2016:
Framtidig behov for sjåførrekruttering til kollektivtransporten

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: