Ny Nasjonal transportplan - en stor skuffelse for kollektivtransporten

Publisert

Bildet viser forsiden av NTP-dokumentet

Foto: Utsnitt forside NTP 2025-2036

Regjeringen la i dag frem meldingen om Nasjonal transportplan 2025-2036 og definerer den som "en helhetlig strategi for transportpolitikken". NHO Transport mener kollektivtrafikkens rolle og bussens betydning fremover er svært stemoderlig behandlet.

Regjeringen tar utgangspunkt i at vi lever i en brytningstid, blant annet med utfordringer knyttet til klima og natur og mindre økonomisk handlingsrom.  

"I kollektivtransporten er buss det dominerende transportmiddelet", står det i planen. Når det gjelder virkemidler og politisk prioritering, er det derimot kun jernbane og persontog som teller.

- Dette er en tapt mulighet til å se hele transport- og klimapolitikken bedre i sammenheng. Høyere kollektivandeler er nøkkelen til å få mer igjen for pengene og redusere klimagassutslippene fra persontransporten, sier Jon H. Stordrange, administrerende direktør i NHO Transport.

Regjeringen viderefører nullvekstmålet og byvekstavtaler. NHO Transport har i sitt innspill til NTP argumentert for et høyere ambisjonsnivå – at biltrafikken i byområdene blir redusert. Sammen med Kollektivtrafikkforeningen og arbeidstakerorganisasjonene har foreningen også bedt om et nasjonalt løft for kollektivtrafikken.

- Regjeringen burde ha signalisert styrket satsing og langsiktig finansiering av det fylkeskommunale kollektivtilbudet, inkludert bybanen i Bergen. De fleste reiser skjer innenfor by- og arbeidsmarkedsregioner hvor det er mulig å bygge opp et alternativ til bil. Bedre tilrettelegging for ekspressbusstilbudet mellom bygder og byer ville også bidratt positivt, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

Planen skal behandles i Stortinget og regjerningen er avhengig av støtte for å få flertall for planen.

Her kan du lese Nasjonal transportplan 2025-2036

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: