Klimautvalg med viktige veivalg for klimapolitikken

Publisert

Bidlet viser en buss i et gatebilde

Foto: Jofri Lunde

Hvordan kan vi omstille oss til et lavutslippssamfunn? Klimautvalget anbefaler å unngå utslipp, flytte og forbedre som prinsipp for klimapolitikken fremover. NHO Transport støtter denne tilnærmingen fullt ut i sin høringsuttalelse. I praksis bør flere reiser flyttes fra bil til kollektiv.

Regjeringen ba et klimautvalg utrede veivalgene Norge står overfor for å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Les utvalgets NOU 2023: 25 her.

Utvalgets generelle modell - å unngå, flytte og forbedre - kan overføres til persontransporten: Unødvendig transport bør unngås, mest mulig av mobilitetsbehovet bør flyttes fra bil til kollektive løsninger, sykkel og gange, og den motoriserte transporten bør forbedres.

Dessverre har Norge gjennom elbilpolitikken snudd disse prioriteringene på hodet ved å subsidiere det å eie og bruke bil. Biltettheten har økt fra 1,01 til 1,14 bil per husholdning de siste 15 årene. Selv om kjøretøyene får elektrisk fremdrift, har de flere kostnader og ulemper for samfunnet.

NHO Transport argumenterer i sitt høringsinnspill for hvordan transporten kan flyttes og forbedres. Følgende tiltak er aktuelle:

  • Fjern alle subsidier på bilhold og bilbruk som i dag brukes til å fremme elbilen, slik at kostnadene ved å eie og kjøre personbil økes.
  • Flytt økonomisk støtte fra elbilen til kollektivtrafikk, sykkel og gange for å redusere samlede reisekostnader.
  • Styrk kollektivtrafikken gjennom et nasjonalt kollektivløft
  • Gjør det trygt og attraktivt å gå og sykle
  • Å forbedre utslippene fra kjøretøyene blir enklere hvis bilparken blir redusert. Da blir det bedre plass og kapasitet til infrastruktur for nyttetransporten. Grønt landtransportprogram jobber blant annet for utslippsreduksjoner fra ekspress-, fly-, og turbusser.

Les NHO Transports høringsuttalelse her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: