Innspill til partienes stortingsvalgprogram

Publisert

De politiske partiene har allerede startet arbeidet med å utarbeide sine respektive program foran Stortingsvalget høsten 2025. NHO Transport har sendt innspill til samferdselsdelen av partienes programmer.

Forslagene til program skal gjennom en lang prosess med behandling på ulike partinivå. Endelige programmer vedtas stort sett på partienes landsmøter våren før stortingsvalg.  

- Innspill fra organisasjoner og andre med ønsker om å påvirke bør være kortfattede. Det er dermed viktig å prioritere med hensyn til hva man skal trekke frem, men vi har fått plass til en viss omtale av behovene og utfordringene til samtlige medlemsgrupper, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Den fylkeskommunale kollektivtrafikken har imidlertid fått størst plass, og omtale av denne tar utgangspunkt i Klimautvalgets anbefalinger. Transportøkonomisk institutts rapport om samfunnsmessige gevinster ved økt satsing på kollektivtransport legges også til grunn.  

- Klimautvalget tar utgangspunkt i at man må unngå, flytte og forbedre utslipp for å nå klimamålene, og dette passer godt i forhold prinsippene for en god politikk på kollektivsiden. Man må unngå utslipp ved at antall reiser reduseres, reisende må flyttes til kollektive løsninger og reisene må forbedres ved at transportmidlene er mest mulig miljø- og klimavennlige, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde.

Transportøkonomisk institutt påpeker at økt satsing på kollektivtrafikk gir økonomiske, sosio-økonomiske og klimamessige gevinster. For å få flere til å reise kollektivt, må reisetiden reduseres og frekvensen heves ifølge instituttet. Dette tilser at fremkommeligheten må økes betraktelig.

- På ekspressbussiden har vi trukket frem et sitat fra Transportøkonomisk institutts rapport, som tilsier at en liten innsats fra politikernes side kan utløse store passasjergevinster. Når det gjelder turbuss, blir behovet for oppfølging av nye kabotasjeregler og tilgang til bysentra samt parkering trukket frem, sier næringspolitisk rådgiver i NHO Transport, Eskil Johnsrud Sæterlien.

Drosjesektoren blir også omtalt, og i denne forbindelse blir behovet for nytt regelverk med sikte å bli kvitt useriøse aktører og redusere mulighetene for skatte- og avgiftsunndragelser trukket frem. I tillegg må nye regler sikre likeverdige konkurransevilkår mellom tradisjonelle og nye aktører.  

Les NHO Transport sitt innspill her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: