En bedre regulert drosjenæring

Publisert

Bildet viser syv personer.

Deler av drosjeutvalget var samlet ved overrekkelsen 5. juli 2024. Fra venstre: Håkon Bjarne Johnsen, Sahar Babri, Jofri Lunde, samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, utvalgsleder Hans Petter Graver, Dag-Einar Sivertsen og Jørgen Aarhaug. Foto: Anne-Lise Junge Jensen (Samferdselsdepartementet)

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård mottok drosjeutvalgets siste delutredning 5. juli. Utvalgsleder Hans Petter Graver satte med det punktum for totalt to års utredningsarbeid. Flere endringer foreslås for å sikre et tilfredsstillende drosjetilbud og ryddige forhold i næringen.

Regjeringen satte i 2022 ned et offentlig utvalg for å vurdere drosjereguleringen i et helhetlig perspektiv - innenfor EØS-avtalen. Utvalgets mandat har blitt endret underveis, noe som medførte en utredning i 2023 og en i 2024. Stortinget har allerede vedtatt endringer i yrkestransportloven basert på utvalgets første arbeid.

- Et velfungerende drosjemarked har betydning for det offentlige, som en betydelig bestiller av drosjetjenester, og for privatkunder. Utvalget har i sum foreslått tiltak som skal bidra til bedre vern for forbrukerne, legge til rette for hvit økonomi og like konkurransevilkår i næringen, ryddige arbeidsforhold, samt å øke sikkerheten for passasjerer og sjåfører, sier utvalgsmedlem og næringspolitisk sjef i NHO Transport Jofri Lunde.

Hun hadde ønsket at det samlede offentlig bestilte transporttilbudet ble sett enda bedre sammenheng, men det var ikke innenfor mandatet til utvalget.

Drosjeutvalget foreslår følgende endringer i denne utredningen:

  • Videreføre gjeldende system som gir fylkeskommunen hjemmel til å tildele eneretter der det er nødvendig for å sikre drosjetilbudet, med enkelte tilpasninger.
  • Tydeliggjøre fylkeskommunens ansvar for å vurdere drosjetilbudet i enkeltturmarkedet, og at vurderingen skal gjøres ut fra transporttilbudet som helhet.
  • Berørte departement bør ta initiativ til å utrede fordeler og ulemper ved samordning av offentlig betalt transport, og til at det blir gjort en utredning av behovet for økt overføring av midler til fylkeskommunene.
  • Internkontrollplikt som innebærer at bedriftene selv må presisere lovgivningens krav og fastlegge rutiner og prosedyrer som sikrer at kravene blir oppfylt som ledd i virksomheten.
  • Løyvehavere kan kun være tilknyttet én sentral, men kan være tilknyttet flere formidlere.
  • Gå videre med forslaget om å stille funksjonsnøytrale krav til kontrollutrustning i drosjen, som kan åpne for andre teknologiske løsninger enn taksameter.
  • At partene i næringen, sammen med KS og de store innkjøperne setter seg sammen for å starte en prosess med formål å bedre arbeidsvilkårene og arbeidsmiljøet, og særlig se på forhold som blant annet allmenngjøring av lønn, seriøsitetsmodeller og anbudskrav.

Les NOU 2024: 15 En bedre regulert drosjenæring.

Les pressemeldingen fra departementet her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: