Omfattende rapport om balansert indeksbruk

Publisert

bildet viser forsiden av en rapport

NHO Transport og NHO Sjøfart har fått Oslo Economics til å utarbeide en omfattende rapport om balansert indeksbruk ved anbudskontrakter innen person- og sjøtransport. Rapporten konkluderer med at forutsigbar og nøyaktig prisregulering vil gi gevinster for både oppdragsgiver og operatør.

De høye energiprisene høsten 2022 og tidlig i 2023 medførte store kostnadsøkninger for de to landsforeningenes medlemsbedrifter, og på denne bakgrunn ble Oslo Economics engasjert for å analysere i hvilken grad og når disse kostnadsøkningene ble avspeilet i indeksene. Rapporten gir en omfattende beskrivelser av problemstillinger av felles karakter for sjø og landtransport, men inneholder også separate kapitler for de to transportformene. Den gir også eksempler på hvordan ulike kostnadsøkninger slår ut i indeksene.

Oslo Economics trekker følgende generelle konklusjoner basert på sine analyser:

  • Det vil være økonomisk fordelaktig for oppdragsgiverne å bære risiko som er utenfor operatørenes kontroll, noe oppdragsgiverne forsøksvis gjør gjennom å regulere vederlaget basert på kostnadsindekser for de aktuelle næringene.
  • Kontraktene innebærer i praksis at operatørene bærer noe risiko som er utenfor egen kontroll. Høye energipriser i 2021 og 2022 har tydeliggjort at denne risikoen er betydelig. Over kontraktenes varighet kan avviket mellom prisregulert vederlag og faktiske kostnadsendringer være betydelige. I enkeltår kan det dessuten være fare for likviditetsskvis.
  • Hovedanbefalingen til oppdragsgiverne er at de vil være tjent med å endre/justere kontraktene slik at risikofordelingen blir bedre balansert. Økt forutsigbarhet for dekning av faktisk kostnadsutvikling antar vi vil bidra til mer effektiv konkurranse og lavere kostnader for oppdragsgivere over tid.

Når det gjelder konkrete anbefalinger, trekkes følgende frem:

  • Benytte mest mulig representative indekser
  • Kvartalsvis vederlagsregulering
  • Benytte priser for faktiske innsatsfaktorer
  • Benytte riktig prisinformasjon
  • Inkludere tilbuds- og oppstartsperioden i vederlagsreguleringen
  • Inkludere avregning av vederlaget for siste termin

Oslo Economics anbefaler også at næringen ser nærmere på mulighetene for å øke frekvensen for vederlagsjustering ytterligere og dermed til en måned. Det nevnes også at kostnadsvektingen i større grad bør tilpasses leverandørenes reelle kostnadsbilde, noe som eksempelvis kan gjøres ved operatørene kommer med forslag til kostnadsvekting i sine tilbud. I tillegg bør særskilt verdelagsjustering ved ekstraordinære kostnadsendringer vurderes, og bestemmelsene ved utløsning av opsjon om forlengelse bør gjennomgås nærmere.

Avslutningsvis foreslår analysebyrået at det utarbeides standardkontrakter med angivelse av prisreguleringsbestemmelser. Betydningen av et godt samarbeid mellom oppdragsgivere og operatører blir også understreket avslutningsvis, noe som ikke bare gjelder ved gjennomgang av indeksbruk.

Se opptak fra webinaret 25.08.23, hvor Oslo Economics gjennomgikk hovedpunktene i rapporten

Se pp-presentasjonen fra webinaret 25.08.23

Se hele rapporten fra Oslo Economics her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: