Har utredet innføringen av null- og lavutslippssoner

Buss og mennesker i gatebilde

Foto: Jofri Lunde, NHO Transport.

Statens vegvesen har på oppdrag for Samferdselsdepartementet utredet vilkårene for opprettelsen av lavutslippssoner og problemstillinger rundt eventuelle pilotprosjekter for nullutslippssoner i Bergen og Oslo. Hovedveinett og riksveier skal ikke omfattes av en nullutslippssone.

Fagrapporten fra Statens vegvesen med samarbeidspartnere ble overlevert departementet i august.

I en lavutslippssone er det ikke forbud mot noen typer kjøretøyer, men det påløper et gebyr for å ferdes avhengig i hvilken grad kjøretøyet oppfyller definerte utslippskrav. I en nullutslippssone er det derimot et forbud mot kjøretøyer med fossile utslipp.

Vegvesenet mener pilotprosjekter vil kunne gi nyttige erfaringer til videre arbeid. For å etablere og håndheve nullutslippssoner må nødvendig lovverk være på plass. En ny ordlyd i vegtrafikklovens § 7 foreslås, i tillegg til nødvendig hjemmel for håndheving av automatisk kontroll og behandling av data.

Noen definerte unntak kan være aktuelle for en nullutslippssone. Buss og drosjer omtales på side 35 i rapporten. Statens vegvesen anbefaler at langdistansebusser og turbusser unntas som følge av begrenset tilgang på nullutslippskjøretøy og tilhørende fasiliteter. Dette er i tråd med NHO Transports innspill til reguleringen. Vegvesenet foreslår også å unntak for drosjer inntil lovkrav om nullutslipp for disse trer i kraft i 2024. Pasienttransport foreslås også unntatt.

Les fagrapporten.

Oslo kommunes nettside om nullutslippssone.  

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: