Åtte forslag til hvordan flere kan reise kollektivt

Nyhet

Publisert

Hvordan kan andelen reisende med kollektiv og jernbane komme opp på samme nivå som før pandemien og deretter vokse videre, som et bidrag til å nå klimamålene? Samferdselsdepartementet mottok innspill til løsninger fra en arbeidsgruppe med seks aktører 8.4.22.

Regjeringen skal følge opp Stortingets anmodningsvedtak om økte kollektivandeler. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård inviterte til et innspillsmøte og satte deretter ned en hurtigarbeidende arbeidsgruppe. Deltakerne var Statens vegvesen, KS, Kollektivtrafikkforeningen, NHO Transport, Spekter og Jernbanedirektoratet.

Tiltak på kort sikt

Etter tre og en halv uke leverte arbeidsgruppa en rapport som inkluderte følgende aktuelle virkemidler på kort sikt:

  1. Å videreføre et særskilt tilskudd til kollektivselskapene til ut 2022, men endre det fra en kompensasjonsordning til et tilskudd for omstilling og utvikling, samt legge til rette for en omstillingspakke i 2023.

  2. At kollektivselskapene gjennomfører endringer i billett- og takstsystemene som øker fleksibiliteten for kundene og bidrar til å spre trafikken utover dagen.

  3. Informasjon og holdningskampanjer fra myndighetene som kan bidra til å ta tilbake flest mulig til å reise kollektivt, sykle og gå.

  4. Å redusere fordelene for bruk av elbil i og i nærheten av byområder, særlig i bomringer, i kollektivfelt og for parkering i byer. Slik får disse bilistene riktigere signaler om kostnadene ved bruk av veikapasitet.

  5. Å oppfordre arbeidsgivere til å gjennomføre insentiver som prioriterer arbeidsreiser med kollektivtransport fremfor bil.

  6. Nullsats merverdiavgift for kollektivbilletter og skattefrie arbeidsgiverfinansierte kollektivbilletter til arbeidstakere.

  7. Å iverksette skattlegging av fordel ved arbeidsgiverbetalt parkering ved arbeidsplass.

  8. Å fortsette samordning av virkemidler på tvers av forvaltningsnivåer gjennom byvekstavtaler og bypakker, i tillegg til å videreutvikle rute-, takst- og billettsamarbeid mellom statlig og fylkeskommunalt drevet kollektivtrafikk.

Viktig for å nå politiske mål

Høye kollektivandeler har betydning for nullvekstmålet i de største byområdene, klimamålet, god fremkommelighet og fordelingspolitiske hensyn. Satsing på kollektivtransport, sykkel og gange er samfunnsøkonomisk lønnsomt når dette bidrar til å redusere investeringsbehovene på vei og arealbehovene i by. Det er viktig at finansieringen av kollektivtrafikken er forutsigbar over tid.

Les hele rapporten. Den er et innspill til Revidert nasjonalbudsjett som fremlegges 12.05.22.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: