Egenerklæring for virksomheter med kritisk og viktig samfunnsfunksjon

Nyhet

Publisert

Transport er blitt definert som en samfunnskritisk funksjon. Foto: Johannes Hjalmar Haugen.

NHO har laget en mal for egenerklæring til hjelp for medlemsbedrifter med kritisk og viktig samfunnsfunksjon som trenger unntak fra karanteneplikten eller tilbud om barnehage- og skoleplass for kritisk personell i virksomheten.

Last ned malen her.

Myndighetene har iverksatt svært strenge regler for å hindre smittespredning av Korona-viruset. Samtidig er det behov for å opprettholde kritiske og viktige samfunnsfunksjoner. Regjeringen har i forbindelse med tiltakene mot spredning av Korona-viruset utarbeidet en liste over slike funksjoner. Listen angir hvilke ansatte som bør få tilbud om barnehage- og skoleplass, og skal også legges til grunn som et utgangspunkt for å vurdere unntak fra karanteneplikten. Listen er ment som veiledning til kommuner og andre med barnehage- og skoletilbud, og til virksomheter som ivaretar kritiske og viktige samfunnsfunksjoner.

Listen over virksomheter med kritisk og viktig samfunnsfunksjon er publisert på regjeringens nettsider: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner-fastsatt/id2693800/

Næringslivet har en avgjørende rolle for å opprettholde forsyningslinjer, produksjon, reparasjon, vedlikehold og spesialiserte tjenester med mer. Malen for egenerklæring er laget som en hjelp for medlemsbedrifter som selv mener at deres virksomhet inngår i regjeringens liste over kritiske og viktige samfunnsfunksjoner, eller som ivaretar støttefunksjoner som er kritisk for at personell som utfører slike funksjoner skal kunne utføre sitt arbeid.

Høy terskel for unntak – hovedregelen gjelder

NHO forholder oss de nasjonale helserådene for smittevern mot korona, og gjør det vi kan for å bistå myndighetene i krisen og hindre smittespredning.

Generelle retningslinjer (fra regjeringens liste)

Hovedregelen er at barnehager og skoler er stengt for å hindre spredning av smitte. Terskelen for å få tilbud om barnehage-/skoleplass skal av hensyn til smittevernet ligge høyt. Antall personell som defineres innenfor kritiske samfunnsfunksjoner som ber om opprettholdelse av barnehage- /skoletilbud bør derfor begrenses så mye som mulig. Følgende presiseres:

  • det er nøkkelpersonell innenfor de samfunnskritiske funksjonene som er omfattet, og ikke funksjoner som generelt kan være viktige uten å være samfunnskritiske.
  • det bør legges til grunn en restriktiv linje hvor det bør oppfordres til deling av barnepass mellom foreldrene.
  • bruk av andre slektninger og andre til barnepass kan ved behov vurderes, men eldre og andre personer i risikogrupper bør ikke brukes.
  • barna skal være under 12 år og barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner for at de skal få et tilbud.

Kommunene og eiere av private barnehager gis anledning til å foreta en selvstendig vurdering av den enkelte person som ber om barnehage-/skoleplass. Det betyr at selv om en person faller inn under en av kategoriene personell under kulepunkt 1, så får ikke vedkommende automatisk tilbud om barnehage/skoleplass for sitt/sine barn. Kommunene og eiere at private barnehager gis også anledning til unntaksvis å tilby barnehageplass/skoleplass til barn av personell som ikke normalt jobber innenfor samfunnskritisk funksjon, men som skal utføre en oppgave som er kritisk for en slik funksjon.

Presisering om bruk av mal for egenerklæring

Opplysninger gitt av den enkelte bedrift i erklæringen står for bedriftens regning og risiko. NHO har ikke verifisert at bedrifter som benytter malen har kritisk eller viktig samfunnsfunksjon. Bruk av malen for egenerklæringen gir ingen garanti for at unntak blir innvilget, men er forhåpentlig til god hjelp både for bedrifter og myndigheter i arbeidet. Hvert tilfelle behandles enkeltvis av myndighetene og underlegges en skjønnsmessig vurdering.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: