Strømstøtte og kompensasjon til bedrifter

Publisert

Fra venstre: Ivar Horneland Kristensen, Virke, Peggy Hessen Følsvik, LO, Jan Christian Vestre, Regjeringen, Ole Erik Almlid, NHO. Foto: NFD.

Næringsminister Jan Christian Vestre kunne 16. september presentere regjeringens forslag til strømstøtte for bedrifter. Det har vært en lang tautrekking om vilkårene for en strømstøtteordning, men NHO fikk til slutt gjennomslag for at ordningen skulle inneholde et kontanttilskuddselement.

NHO, LO og Virke stiller seg bak den foreslåtte ordningen for næringslivet, som blant annet skal diskuteres på Stortinget 19. september. Opposisjonspartiene vil nok komme med en rekke endrings- og tilleggsforslag, men det er forventet at regjeringens forslag til syvende og sist vil bli vedtatt.

Det er avsatt tre milliarder til å finansiere ordningen, og under fremleggelsen la næringsministeren vekt på fem ulike elementer:

  1. En forbedret tilgang på fastprisavtaler, men nødvendige endringer vil ikke være klare før 1. januar 2023. Disse vil baseres på justeringer i grunnrentebeskatningen, som skal gjøre det mulig å tilby mer gunstige fastprisavtaler både til næringslivet og private husholdninger.

  2. En kontantstøtteordning, som vil gi et tilskudd på 25 prosent til dekning av strømkostnad over 70 øre kwh. Andelen økes til 45 prosent hvis bedriften samtidig iverksetter ENØK-tiltak. For å kvalifisere for ordningen, må strømkostnadene ha utgjort mer en tre prosent av omsetningen i første halvår 2022. Bedriftene må i tillegg gjennomføre en energianalyse.

  3. Lånegarantiordning for å sikre likviditet. Denne skal subsidieres, og staten garanterer for 90 prosent av beløpet. Denne ordningen vil være tilgjengelig i november, og det forutsettes at ESA aksepterer skisserte løsning.

  4. Mer fornybar energi, noe som forutsetter en fortgang i utbygging av vindkraft og solenergi. I tillegg kommer oppgradering av eksisterende vannkraftverk og raskere utbygging av kraftnettet.

  5. Oppfordring om å reforhandle avtaler om offentlige innkjøp. Regjeringen legger i denne forbindelse vekt på offentlige oppdragsgivere som har ansvaret for å tilby balanserte kontraktsvilkår. Det fastslåes også at det kan være behov for å gjøre endringer i allerede inngåtte kontrakter, og regjeringen presiserer at det er rom i anskaffelsesregelverket for å gjøre endringer i eksisterende kontrakter. Denne oppfordringen er ikke bare knyttet til strømkostnader, men til økte priser på alle innsatsfaktorer ved leveranser til det offentlige.

- De fremtidige fastprisavtalene kan bidra til å bedre forutsigbarheten for både bedrifter og private, men innretningen på disse er ennå ikke kjent. De fleste av NHO Transports medlemsbedrifter vil nok ikke kvalifisere for kontantstøtteordningen siden andelen elbusser fortsatt er relativt beskjeden. Men, næringsministerens klare budskap om balanserte avtaler og muligheter for reforhandlinger er interessant. Det bør gi grunnlag for konstruktive drøftinger om kompensasjon for økte drivstoffkostnader mellom medlemsbedriftene og fylkeskommunale oppdragsgivere, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Stordrange viser til næringsministerens presiseringer og brev til offentlige oppdragsgivere om balanserte avtaler. Næringsministerens innspill er også nærmere omtalt i en egen pressemelding av 16.09.22.

Les også pressemeldingen fra Næringsdepartementet om strømstøtte 16.09.22.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: