Ny Nasjonal transportplan under arbeid

Nyhet

Publisert

Nasjonal transportplan illustrasjonsbilde

Regjeringen vil legge frem en ny Nasjonal transportplan (NTP) våren 2024, ett år tidligere enn planlagt. De statlige transportvirksomhetene er i gang med utredninger og har kortere frister enn normalt. NHO Transport deltok på et innspillsmøte 25. oktober sammen med andre interesseorganisasjoner.

Realistiske økonomiske rammer
I gjeldende NTP er totalt 1200 milliarder kroner foreslått brukt på samferdselsformål over 12 år.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård varslet i sommer at ny NTP blir fremskyndet. Han mener at dagens plan ikke lenger er realistisk gitt utfordringene Norge står overfor. Vi må ha en transportplan som er oppdatert og tilpasset framtidige transportbehov, samtidig som de økonomiske rammene er mulig å følge opp.

Transportvirksomhetene utreder sentrale temaer for stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2024-2036. Innen mars 2023 skal de levere både utredninger og forslag til prioriteringer av ressursbruken i planen.

Skriftlige innspill innen 31. oktober
Mange behov og forventninger ble kommunisert under gjennomført innspillsmøte med organisasjonene.

NHO Transport oppfordret til å ta godt vare på eksisterende infrastruktur i hele Norge. Hvis flere reiser sammen, sykler eller går i byområdene, reduseres behovet for kostbar og arealkrevende vei- og baneutbygging. Nullvekstmålet for biltrafikk i de største byene er god samfunnsøkonomi.

- Den nye transportplanen må bygge opp under en mest mulig bærekraftig persontransport. Kollektivtrafikk er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å nå politiske mål om mobilitet til alle, miljø, klima, nullvekst og nullvisjonen om ingen drepte eller hardt skadde i veitrafikken. Det er avgjørende at kollektivtrafikken har gode rammevilkår og konkurransekraft, sa Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

Transportvirksomhetene refererte også fra tilsvarende møter med fylkeskommunene. Der ble kollektivtrafikkens utfordringer med blant annet høye energikostnader tatt opp.

NHO Transport vil sende skriftlig innspill.

Les mer på Samferdselsdepartementets temaside for NTP-arbeidet her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: