Følger ikke opp Stortingets vedtak om kollektivtrafikken

Nyhet

Publisert

Bilde av grønne busser

Foto: Elisabeth Tønnesen, Kolumbus

Regjeringen har ikke fulgt opp Stortingets anmodningsvedtak av 23.01.22 i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, som ble presentert 12.05.22. I tillegg har regjeringen forlatt nullvekstmålet, som det så langt har vært bred politisk enighet om.

Dette fremkommer i et høringsinnspill til regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett, som nå skal behandles av Stortinget. Notatet er signert av Kollektivtrafikkforeningen, NHO Sjøfart, Spekter, Fagforbundet, Fellesforbundet, Jernbaneforbundet, Yrkestrafikkforbundet og NHO Transport.

- Det er synd at regjeringspartiene er i ferd med å gravlegge nullvekstmålet, som er en vesentlig forutsetning for at Norge skal kunne innfri sine klimaforpliktelser. Når regjeringen slår seg til ro med at andel kollektivreisende ligger på 85-90 prosent av nivået før covid-19-pandemien samtidig som bilbruken øker, brytes målet i praksis, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.  

Anmodningsvedtaket av 23.01.22 tilsa blant annet at regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett skulle legge frem forslag for å kompensere for tap av billettinntekter og forhindre rutekutt. Regjeringen skulle også sette et "mål om at andelen reisende med kollektiv og jernbane skal opp på samme nivå som før pandemien og deretter vokse videre som et bidrag for å nå klimamålene". Siste setning er ikke med i regjeringens gjengivelse av vedtaket.

- Etter vår oppfatning er det rimelig spesielt at regjeringen har utelatt en sentral setning når de i revidert gjengir Stortingets anmodningsvedtak. De gir dermed heller ikke noe svar på hvordan andelen reisende med kollektiv på sikt skal komme på tidligere nivåer og vokse videre. Regjeringen har også unnlatt å angi hvordan tapte billettinntekter skal kompenseres og rutekutt skal unngås i andre halvår 2022, sier Stordrange.

Han tilføyer at Samferdselsdepartementet har hatt en hurtigarbeidende arbeidsgruppe, som har kommet med en rekke forslag med henblikk på å øke kollektivandelen. Ingen av forslagene er med i revidert, men samferdselsministeren har i andre sammenheng varslet noen mindre innstramminger av fordelene ved bruk av elbil i tråd med arbeidsgruppens anbefalinger.

- Det sentrale er imidlertid at Stortinget i januar i år bevilget midler til å kompensere fylkeskommunene for tapte billettinntekter til og med 31.07.22. Kommunenes Sentralforbund KS har på sin side estimert at det trengs 900 millioner ekstra for å opprettholde rutetilbudene fra og med 01.08.22 og ut året, og i høringsinnspillet ber avsenderne om at Stortinget bevilger dette beløpet. Det opplyses også i notatet at kollektivsektoren i tillegg vil trenge ekstra omstillings- og utviklingsmidler for 2023, avslutter Stordrange.   

Les høringsinnspillet til finanskomiteen.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: