Ny Nasjonal transportplan i positiv retning

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

Nullvekst i biltrafikken, bedre rammevilkår for turbuss og ekspressbuss og internasjonale krav til sikkerhet i buss er temaer Stortingets transportkomite er opptatt av når ny Nasjonal transportplan skal vedtas.

Stortingets transport- og kommunikasjonskomite har behandlet Nasjonal transportplan 2022 – 2030. Innstillingen inneholder flere viktige omtaler av kollektivtrafikkens rammevilkår og rolle i samfunnet. Transportplanen skal vedtas i Stortinget 14.06.21.

Regjeringen la 19.03.21 frem stortingsmeldingen om ny Nasjonal transportplan med en historisk høy økonomisk ramme og satsing.

Byvekst og mobilitet
Et stort flertall i transportkomiteen støtter nullvekstmålet for å redusere kø, luftforurensing, støy og klimagasser i byområdene. Derfor skal mest mulig av transporten tas med kollektivtransport sykling og gange.

- Byvekstavtalene er et viktig fundament for å sikre ønsket utvikling. Heldigvis er det kun FrP som notorisk vil prioritere privatbilistene på bekostning av alle andre trafikanter, sier administrerende direktør i NHO Transport Jon H. Stordrange.

Han viser også til omtalen fra partiene Ap, Høyre, Sp og Venstre i innstillingen:        

"Det er viktig at det som er oppnådd på kollektivtrafikkområdet ikke går tapt når vi etter pandemien skal bevege oss mot en normalsituasjon. Det krever tett dialog mellom myndighetsnivåer, kollektivtransporten og andre aktører som kan bidra til å minske og snu den negative utviklingen som av smittevernhensyn har vært helt nødvendig".

Økt sikkerhet i buss
- Det er svært gledelig at Stortinget gir signaler om at kollisjonssikkerheten ved førerplass i buss bør styrkes. Dette har NHO Transport jobbet aktivt for i lang tid, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport Jofri Lunde.

Foreningen er spesielt opptatt av følgende omtale av sikkerheten:

"Myndighetenes arbeid med å utforme og innføre ECE-krav til kollisjonssikkerhet også ved førerplass i buss må etter komiteens syn prioriteres høyere. Norske samferdselsmyndigheter må legge press på og søke allianser med internasjonale aktører, for å få fortgang i arbeidet med å få på plass en slik standard slik at nullvisjonen bedre kan oppnås", heter det i innstillingen.

Kabotasje og seriøsitet i transportbransjen
Turbussnæringens utfordringer og behov er også omtalt. Kabotasjeregler etter dansk modell og andre tiltak for å sikre like konkurransevilkår mellom norske og utenlandske aktører nevnes. Les om kabotasje i innstillingen, og videre kapittelet om en seriøs transportbransje.

- Det er positivt at partiene på Stortinget vil bidra til å sikre norske arbeidsplasser, skatter og avgifter i turbussnæringen. Tydeligere kabotasjeregler og økt kontrollvirksomhet er nødvendig, sier Stordrange. 

Ekspressbusser og drosjer skal frem
Transportkomiteen viser i innstillingen til at ekspressbussene er et viktig kollektivtilbud som skal ha god fremkommelighet og tilgang til kollektivterminaler.

- Ekspressbussene var stemoderlig omtalt med kun én setning i transportplanen, og det er bra at deres rolle fremheves i Stortingets behandling av planen, sier Lunde.

Drosjenæringens samfunnsmessige betydning er blant annet omtalt i innstillingens kapittel om samfunnssikkerhet. Det fremgår at de rødgrønne partiene er negative til drosjereformen og sannsynligvis vil gjøre endringer hvis de får flertall etter valget. Les mer her.

Mer informasjon

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: