NHO Transport

Innhold

Kompliserte innreiseregler

Foto: Oslo Lufthavn

Regjeringen har de siste ukene strammet inn reglene for innreise til Norge. Disse har etter hvert blitt litt kompliserte, og det kan være vanskelig å vite hva som gjelder til en hver tid og for hvem. Samferdselsdepartementet har dermed kommet med en presisering overfor transportnæringen.

Myndighetene får en rekke spørsmål om innreiseregelverket. Samferdselsdepartementet har på denne bakgrunn bedt ulike transportorganisasjoner om å informere om følgende:

Regjeringen har besluttet at de gjeldende innreiserestriksjonene vil gjelde t.o.m. 28.2.21.

Justis- og beredskapsdepartementet  har gjennom vedlagte rundskriv av 3.2.21 strammet inn på arbeidsinnreise. JD  presiserer her unntaket i Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 2c om utlendinger hvis tilstedeværelse i riket er «strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov».

Unntaket gjelder kun utlendinger hvis innreise er strengt nødvendig. Unntaket må ses i sammenheng med formålet med innreiserestriksjonene og helsemyndighetenes vurdering av behovet for en kraftig reduksjon i antall innreiser. Unntaket fra innreiserestriksjonene må derfor praktiseres strengt, og begrenses til et minimum ut fra det som er nødvendig for å sikre kontinuiteten i kritiske samfunnsfunksjoner. Dette er ment å være et svært snevert unntak. At en sektor er ført opp på listen over kritiske samfunnsfunksjoner, betyr ikke at alle ansatte i den aktuelle sektoren er unntatt fra innreiserestriksjonene.  Arbeidsgivere plikter også å undersøke om den kritiske samfunnsfunksjonen kan ivaretas av arbeidere som allerede oppholder seg i Norge. 

Det understrekes at følgende to kriterier må være oppfylt:

  • arbeidet som skal utføres må være direkte knyttet til evnen til å ivareta kontinuiteten i den kritiske samfunnsfunksjonen
  • arbeidet kan ikke utsettes uten at det vil medføre en uakseptabel svekkelse i evnen til å opprettholde kontinuiteten i funksjonen.

Virksomheter som har personell i kritiske samfunnsfunksjoner, vil måtte dokumentere at deres ansatte er å regne som kritisk for evnen til å sikre ivaretakelse av kritiske samfunnsfunksjoner, i tråd med ovennevnte kriterier. Det legges til grunn at unntaket sjelden vil være oppfylt for alle virksomhetenes ansatte.

Det er utarbeidet et skjema som kan benyttes som dokumentasjon på at en utlending faller inn under unntaket. Skjemaet er lagt ut på regjeringen.no. Det er derimot ikke et vilkår at dette skjemaet benyttes, så lenge den dokumentasjonen som benyttes inneholder nødvendige opplysninger. Det presiseres samtidig at utfylt skjema ikke garanterer innreise; utlendingens tilstedeværelse i riket må ved innreise vurderes som «strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov».

Det er derfor svært viktig at arbeidsgivere som fyller ut dokumentasjonen for innreise presiserer at de ansatte er involvert i arbeid som er direkte knyttet til å ivareta den kritiske samfunnsfunksjonen transport.

Justisminister Monica Mæland opplyste i pressekonferanse 10.02 at Nærings- og fiskeridepartementet vil etablere en svært snever søknadsbasert ordning for innreise for enkelte arbeidstakere. Det jobbes med å utarbeide retningslinjer for den nye ordningen. nOrdningen vil være i drift fra ca. 20. februar.

Samferdselsdepartementet vil komme tilbake med mer informasjon om denne ordningen når dette blir kjent.

Les mer om: Revidert rundskriv om ikrafttredelse av forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: