Dispensasjon innreise for yrkessjåfører

Det er nå mulig å søke dispensasjon for innreise for yrkessjåfører.

For å gi næringen mer forutsigbarhet i forbindelse med grensepassering, vil det fra 29 juni være mulig å søke om innreise gjennom Sjøfartsdirektoratets søknadsbaserte ordning for arbeidsreisende. NHO Transport er fornøyd med at denne muligheten nå er tilgjengelig.

Det vil altså fra 29. juni være mulig å søke om innreise for yrkessjåfører i gods- eller persontransport som krever førerkort klasse C, CE, D eller DE som skal utføre innenlands transportoppdrag i Norge. Ordningen administreres av Sjøfartsdirektoratet og er tilgjengelig her.

Denne gruppen (yrkessjåfører) vil ha rett til å søke i kategorien for personell med spesialisert kompetanse der arbeidet er strengt nødvendig for å opprettholde aktivitet i virksomheten eller pågående prosjekter. 

Arbeidet utlendingen skal utføre må stå i klar årsakssammenheng med opprettholdelse av aktiviteten i søkers virksomhet. Kriteriet om «opprettholdelse av aktivitet» knytter seg ikke til opprettholdelse av normal aktivitet eller drift, men å opprettholde den nødvendig aktivitet for å holde virksomheten i gang, slik at virksomheten unngår driftsstans, permitteringer, oppsigelser og/eller store tap.

Det stilles formelle krav til de som søker om innreise for sine ansatte gjennom ordningen.

Krav til søkeren (foretaket)

Foretaket som søker må oppfylle følgende vilkår:

 1. Foretaket må være registrert i Foretaksregisteret eller, dersom foretaket er et enkeltpersonforetak, i Enhetsregisteret.
 2. Foretaket må være skattepliktig til Norge, jf. skatteloven § 2-2 første ledd, eller deltakerne i foretaket må være skattepliktig til Norge for selskapets inntekter, jf. skatteloven § 2-2 tredje ledd. Ordningen omfatter også tilfeller der foretaket eller foretakets eier skattlegges i Norge for virksomhet her etter skatteloven § 2-3 første ledd bokstav b.
 3. Foretaket skal ha ordnede forhold med hensyn til betaling av skatt, arbeidsavgift og merverdiavgift, herunder kun helt bagatellmessig restanse på nevnte skatter og avgifter.
 4. Foretaket må utøve lovlig aktivitet, dvs. ha de tillatelser, godkjenninger eller bevillinger som kreves for driften.

Krav til søknaden

(1) Søknad sendes til Sjøfartsdirektoratet på elektronisk skjema.

(2) Søker skal blant annet oppgi følgende opplysninger og dokumentasjon:

 1. Søkers kontaktinformasjon,
 2. skatteattest som ikke er eldre enn 2 uker,
 3. dokumentasjon på siste skatteoppgjør, med mindre foretaket er etablert etter 2019,
 4. fullt navn til utlendingen det søkes om unntak fra innreiserestriksjoner for, samt nasjonalitet, fødselsdato, passnummer eller identifikasjonsnummer fra annet legitimasjonsdokument som er godkjent som reisedokument, jf. utlendingsloven § 8, og D-nummer eller internasjonalt identifikasjonsnummer for utenlandske inntektsmottakere,
 5. beskrivelse av arbeidet som utlendingen skal utføre for søker, i hvilken bransje arbeidet utføres, og begrunnelse for at utlendingen omfattes av § 2 første og andre ledd,
 6. arbeids- og oppdragsavtale som dokumenterer arbeidsforholdet mellom utlendingen og foretaket som søker, og
 7. opplysninger om hvordan transport fra innreisested til karantenested skal gjennomføres og dokumentasjon av planlagt karantenested, i tråd med de til enhver tid gjeldende kravene etter covid-19-forskriften.

(3) Søker skal vedlegge fullmakt fra utlendingen om at det søkes om innreise for vedkommende

Mer informasjon om ordningen finnes her: https://www.sdir.no/aktuelt/korona/soknad-om-unntak-fra-innreiserestriksjoner/spesialisert-kompetanse/

Samferdselsdepartementet gjør oppmerksom på at yrkessjåfører i grensekryssende transport fremdeles har innreiserett etter forskrift om innreiserestriksjoner § 3 bokstav d.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: